Положення про відділ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_____________ №________

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету (далі –відділ) є структурним підрозділом апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету.
 2. Відділ утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові.

Координацію діяльності відділу з організаційних питань здійснює керуюча справами виконавчого комітету міської ради, з питань фінансового забезпечення - міський голова.

 1. 3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», іншими законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом роботи виконавчих органів міської ради та цим Положенням.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 1. Основними завданнями відділу є:

1) організація бухгалтерського обліку, складання фінансової, податкової, статистичної звітності фінансової діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів;                                                                      

2) забезпечення контролю за виконанням фінансових зобов'язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;                              

3) формування повної, достовірної інформації про фінансові процеси і результати діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів;

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює ведення бухгалтерського обліку та звітності;

2) бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо дотримання фінансової дисципліни;

3) забезпечує наявність первинної документації щодо кожної операції і своєчасність обробки первинних документів, відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку;      

4) вносить пропозиції до проекту міського бюджету по апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів;   

5) розробляє пропозиції по складанню та виконанню кошторисів, координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку структурним підрозділам міської ради, для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів;      

6) організовує роботу по виконанню міського бюджету в частині, що стосується апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів;                              

7) бере участь у розробці проектів міських бюджетних програм, проводить аналіз міських бюджетних програм в частині, що стосуються завдань та функцій відділу;           

8) планує та розробляє кошторис доходів і видатків, план асигнувань із загального та спеціального фонду бюджету, веде контроль за здійсненням видатків виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом і планом асигнувань;                      

9) складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів;                                        

10) здійснює нарахування та виплату заробітної плати працівникам апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами, нарахування і перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування та інших платежів і виплат;

11) зберігає бухгалтерські документи, оформляє їх відповідно до встановленого порядку і передає до архіву;

12) організовує проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань та слідкує за дотриманням встановлених правил її проведення;

13) здійснює контроль за зберіганням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та інших матеріальних цінностей;

14) проводить економічний аналіз фінансової діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами з метою виявлення резервів, запобігання втратам;

15) здійснює контроль за оформленням необхідних документів для укладання договорів на придбання товарів, надання відповідних послуг;

16) готує і вносить на розгляд міського голови, виконавчого комітету міської ради проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, доповідні записки, інформації, пропозиції з питань фінансового забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів;              

17) здійснює попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням фінансових документів і законністю операцій, за правильним та економним використанням коштів згідно з кошторисом доходів і видатків із врахуванням внесених у встановленому порядку змін;                                       

18) надає необхідну інформацію тендерному комітету для проведення процедур закупівель щодо забезпечення функціонування апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів;

19) забезпечує ведення діловодства відділу згідно з затвердженою     номенклатурою справ;

20) веде розрахунки з підприємствами, організаціями та фізичними особами – підприємцями відповідно до укладених угод;

21) у  межах своєї компетенції видає відповідні довідки; 

22) висвітлює свою діяльність на сайті міської ради та рекламних носіях;

23) разом з іншими відділами міської ради бере участь в підготовці загальноміських заходів, нарад-семінарів працівників виконавчих органів міської ради;

24) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

III. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО

1) вносити на розгляд міського голови, керівництва міської ради та її виконавчого комітету проекти розпоряджень, доповідні записки, пропозиції щодо структури та штатів відділу, їх заохочення і накладання на них стягнень та з інших питань, що віднесені до компетенції відділу;

2) одержувати від управлінь та відділів міської ради інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

3) одержувати від посадових осіб апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів письмові та усні пояснення щодо фінансової дисципліни;

4) розподіляти надані йому кошти з бюджету між розпорядниками нижчого рівня;

5) затверджувати кошториси і плани асигнувань розпорядників нижчого рівня;

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу;

7) вносити пропозиції щодо удосконалення роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції відділу.

ІV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ЗВ’ЯЗКИ)

За характером діяльності відділ взаємодіє з:

1) розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних коштів з питань планування, використання бюджетних коштів, фінансової звітності;

2) управліннями та відділами міської ради - з питань виконання власних та делегованих повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з питань забезпечення діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів;

3) фінансовим управлінням облдержадміністрації, фінансовим управлінням Глухівської міської ради, Глухівським управлінням Державної казначейської служби України Сумської області,  Глухівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Сумській області, Глухівським відділенням Шосткинської об’єднаної державної податкової інспекції, Глухівським міськрайонним управлінням статистики - з питань фінансової, податкової, статистичної звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділів міської ради, які не є окремими юридичними особами та для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів.

V. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ

 1. 1. Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету, його чисельність затверджуються міською радою за поданням міського голови.

Структура, штатний розпис, кошторис видатків на утримання відділу затверджуються міським головою за поданням начальника відділу, яке погоджується з фінансовим управлінням міської ради.

 1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства, організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій.
 2. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посади міським головою в установленному законодавством порядку.
 3. На працівників відділу - посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 4. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються розпорядженням міського голови.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Працівники відділу несуть особисту відповідальність за:

1) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;

2) бездіяльність або невикористання наданих їм прав;

3) несвоєчасне або неналежне оформлення і складання документів;

4) недостовірність даних у документації, яку ведуть;

5) порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни;

6) порушення етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

7) невиконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в України», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

VІІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету утримується за рахунок коштів міського бюджету.

VІІІ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

Ліквідація та реорганізація відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства або за рішенням суду.

Міський голова                                                                               М.Терещенко

 

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області