• Головна

Доступ до публічної інформації

Запитувач має право звернутися до виконавчого комітету Глухівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 6, м. Глухів у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:15, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00).  Запити можуть подаватися на вибір запитувача: усно (безпосередньо в каб. № 8) телефоном: 3-27-56 електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. письмово за адресою: вул.Шевченка, 6, м. Глухів, 41400.

Нормативно-правова база

Порядок оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, його дій чи бездіяльності

12. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді посадовими особами виконавчого комітету Глухівської міської ради інформаційних запитів, мають право на підставі статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутись зі скаргою до виконавчого комітету Глухівської міської ради в особі міського голови або суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію (стаття 15);

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

13. Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації – Глухівської міської ради та її виконавчих органів – надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації – Глухівської міської ради та її виконавчих органів    із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі або за запропонованою формою.

Запит на інформацію повинен містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному сайті  міської ради.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Форми запитів на публічну інформацію

 

 

 

Міському голові __________________________

___________________________________________

                 (ПІБ або назва юридичної особи, поштова

         ___________________________________________
               (електронна) адреса, контактний телефон)

       ____________________________________________

      

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

__________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (необхідне написати)

__________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто
                           (необхідне підкреслити)

 

«___»_______________р.                                                                                                                            _________________
                 (дата)                                                                                                                                         (підпис)

 

Форма запиту на інформацію
(під час особистого прийому чи по телефону)

Міському голові ______________________________

     ____________________________________________

                 (ПІБ або назва юридичної особи, поштова

         ___________________________________________
               (електронна) адреса, контактний телефон)

                                                                                 ____________________________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з
___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (необхідне зазначити)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
         Відповідь прошу надати поштою / особисто
                                                                                (необхідне підкреслити)

         Відповідальна особа, яка оформила запит (відповідно до вимог частини сьомої статті 19 Закону та якщо запит передано по телефону):
Посада__________________________________________________________________________________________________________________________
П.І.Б. ___________________________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефону _______________________________________

Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону):

 

«_____»__________20__ року                                                                                        _____________________________
                                                                                                                                  (Підпис особи, яка отримала запит)

Звіти 2019

Інформація про стан розгляду запитів на інформацію у виконавчому комітеті Глухівської міської ради у І кварталі 2019 року

Назва органу  місцевого самоврядування

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Результати розгляду запитів на інформацію

За запитом входження запиту

За особою запитувача

поштою

Електронною поштою

факсом

телефоном

особистий прийом

Від фізичних осіб

Від юридичних осіб

Від об’єднання громадян без статусу юридичної особи

від представників засобів масової інформації

Надійшло як до розпорядника інформації від ОВВ

задоволено

надіслано належним  розпорядникам інформації

відмовлено

опрацьовується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Виконавчий комітет Глухівської                       міської ради

27

1

15

-

-

11

14

1

4

2

6

26

-

-

1

Класифікатор змісту запитів,    розглянутих у виконавчому комітеті Глухівської міської ради у І кварталі 2019 року 

Назва органу виконавчої влади

Разом

Реалізація  промислової політики

Аграрний сектор, земельні відносини

Реалізація житлової політики, будівництво

Комунальне господарство

Транспорт і зв’язок

Економічна, інвестиційна політика, підприємництво

Фінансова політика, розпорядження бюджетними коштами

Праця і заробітна плата

Соціальний захист

Охорона здоров’я

Освіта, наукова діяльність

Правова інформація, забезпечення законності іправопорядку

Інформація про стан довкілля

Інформація щодо надзвичайних ситуацій та загрози стихійного лиха

Питання сім’ї, дітей та молоді

Питання гендерної рівності

Питання культури, охорона культурної спадщини

Питання спорту та туризму

Діяльність центральних органів виконавчої влади

Діяльність місцевих органів влади

Діяльність органів місцевого самоврядування

Діяльність об’єднань громадян, релігійні питання та міжнаціональні відносини

Інше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Виконавчий комітет Глухівської міської ради

27

 

2

1

1

1

 

4

3

3

1

 

1

       

1

     

7

2

 

  Глухів  
gerb sayt2021 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області