ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
проекту Місцевого плану управління відходами у Глухівській територіальній громаді до 2030 року
1) ЗАМОВНИК:
Глухівська міська рада в особі Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради
2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.
Управлінням житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради  розробляється проект Плану управління відходами у Глухівській територіальній громаді до 2030 року (далі – План).
Проект Плану розробляється відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р, на виконання завдань Національного плану управління відходами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р, з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами, затверджених наказом Мінприроди від 12.04.2019 № 142, та визначатиме головні напрями державного регулювання у сфері поводження з відходами з урахуванням європейських підходів з питань управління відходами, що базуються на положеннях:
Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року «Про відходи та скасування деяких директив»;
Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року «Про захоронення відходів»;
Директиви № 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2006 року «Про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС»;
Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 року «Про упаковку та відходи упаковки»;
Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 року «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»;
Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 2006 року «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори».
Метою розроблення Плану є необхідність створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами у Глухівській територіальній громаді на інноваційних засадах, впровадження стратегічного планування, що передбачатиме виконання ряду заходів, спрямованих на реформування та удосконалення системи управління відходами у громаді, вибір оптимальної системи поводження з відходами (визначення інфраструктури для роздільного збирання, перероблення, оброблення та видалення відходів; наведення інформації про заплановані технології та методи управління відходами), а також визначення  практичних заходів, що необхідні для її впровадження.
Основними завданнями розроблення Плану є визначення конкретних суспільних, освітньо-виховних, організаційно-технічних, регуляторних, технологічних та технічних заходів, передбачених Національною стратегією та Національним планом, відповідальних виконавців і строків здійснення заходів, джерел та обсягів фінансового забезпечення, засобів контролю за станом здійснення заходів, проведення моніторингу результатів реформування у сфері управління відходами у Глухівській територіальній громаді.
План охоплює всі види діяльності, що належать до повноважень відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Глухівської міської ради у сфері поводження з відходами.
3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої цього Закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено:
- поводження з відходами:
операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);
операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше;
- інші види діяльності:
утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

Так, проектом Плану передбачається планування влаштування інфраструктури для виконання операцій у сфері поводження з різними видами відходів. Реалізація окремих складових інфраструктури підлягатиме обов’язковій процедурі оцінки впливу на довкілля, зокрема:
Створення інфраструктури для управління відходами сільського господарства.
- створення об’єктів біологічного оброблення відходів, що біологічно розкладаються
Створення інфраструктури для видалення побутових відходів.
- створення пунктів підготовки вторинної сировини
- Реконструкція удосконаленого полігону по складуванню твердих побутових відходів в м. Глухів Сумської області
4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними. Крім того, обрані технології  і методи управління відходами можуть створити нові або додаткові джерела забруднення атмосферного повітря, грунтів і грунтових вод, поверхневих вод (що пов’язані із грунтовими водами).
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування Плану управління відходами у Глухівській територіальній громаді до 2030 року, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:
-  ґрунти;
-  атмосферне повітря;
-  водні ресурси;
-  стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
-  кліматичні фактори (у тому числі для боротьби зі зміною клімату, через управління викидами парникових газів від полігонів для розміщення відходів).
Наразі розвиток відповідної інфраструктури в Україні знаходиться на низькому рівні, запропонований проект Плану передбачає створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити комплексну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом;
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури поводження з відходами, що пропонується відповідно до Плану на:
території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, інші території та об'єкти, що мають особливу екологічну, природоохоронну, наукову, рекреаційну, естетичну, культурну, освітньо-виховну цінність.
За результатами СЕО встановити екологічні обмеження реалізації таких об’єктів інфраструктури управління відходами.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.
5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО;
У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію (УA), що представляє собою новий етап в розвитку договірних відносин між Україною та ЄС, спрямованих на політичну асоціацію та економічну інтеграцію.
Україна має поступово відійти від домінування захоронення ТПВ, як основного способу поводження з відходами, до сортування і розділення їх на потоки для повторного використання, перероблення або утилізації з захороненням залишків відходів на "регіональних" полігонах, що відповідають вимогам ЄС; запровадити принцип розширеної відповідальності виробника та створити систему комплексного управління відходами Європейського зразка.
Запропонований проект  Плану управління відходами у глухівській територіальній громаді до 2030 року містить:
  • - аналіз поточної ситуації з управління відходами;
  • - завдання, які слід виконати для покращення безпечної для довкілля підготовки для повторного використання, переробки, утилізації та видалення відходів;
  • - аналіз існуючих схем збирання відходів та наявних потужностей з перероблення, утилізації та видалення для окремих пріоритетних потоків відходів;
  • - оцінку потреби у нових схемах збирання, закритті існуючих потужностей, створенні додаткової інфраструктури поводження з відходами, та пов’язані з цим інвестиції;
  • - загальні підходи до управління відходами, включаючи технології та методи управління ними, а також підходи до управління пріоритетними потоками відходів.
Альтернатива 1:
Затвердження запропонованого Плану управління відходами у Глухівській територіальній громаді до 2030 року.
Згідно Регіональному плану управління відходами було розглянуто сценарії поділу Сумської області: Сценарій 1. Поділ Сумської області  на три зони охоплення з виділенням Сумської міської територіальної громади (був обраний сценарій 1 (поділ Сумської області  на три зони охоплення (кластери) з виділенням Сумської міської територіальної громади), а саме: Шосткинський, Конотопсько-роменській та Сумський. Глухівська територіальна громада увійшла до Шосткинського кластеру.);
Альтернатива 2:
Затвердження альтернативного варіанту Плану управління відходами у Глухівській територіальній громаді до 2030 року, . Поділ Сумської області на дві зони охоплення;
Альтернатива 3:
«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку відхилення зазначеного документа державного планування;
6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.
До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.
При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.
Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.
Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.
- Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.
- Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
- Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:
- збір та аналіз інформації про поточний стан факторів довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
- проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Плану з точки зору екологічної ситуації;
- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
- проведення оцінки впливу Плану на фактори довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
- моніторинг фактичних наслідків виконання Плану для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.
7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.
Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.
Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.
-  Впровадження універсальної та відповідної системи для селективного збору та збирання відходів у джерелі принаймні таких фракцій комунальних відходів.
8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Плану управління відходами у Глухівській територіальній громаді до 2030 року подаються до:

Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради.
Адреса: 41400, м. Глухів, вул. Шевченка, 4
Відповідальна особа: Савенко Андрій Вікторович
Контактні дані: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
тел. (066) 121-53-48
Строк подання зауважень і пропозицій громадськості становить 15 днів з дати публікації Повідомлення про оприлюднення цієї Заяви у газеті  «Глухівщина» (16.11.2023 № 45) та на сайті Глухівської міської ради.

Друк

gerb sayt2024 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області