Положення про організаційно-контрольний відділ

 Положення про організаційно-контрольний відділ апарату

Глухівської міської ради та її виконавчого комітету

І. Загальні положення

 1. Організаційно-контрольний відділ апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету ради (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету.
 2. Відділ утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові. З питань здійснення делегованих повноважень - підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. Координацію діяльності відділу здійснює керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
 3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, нормативно-правовими актами Президента і Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом виконавчих органів міської ради та цим Положенням.

ІІ. Завдання та функції

Головними завданнями відділу є:

1.1. Організаційне забезпечення діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету.

1.2. Організаційне забезпечення підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів обласної та міської рад, міського голови, референдумів.

1.3. Забезпечення планування роботи виконавчого комітету міської ради, здійснення контролю за виконанням планів роботи.

1.4. Забезпечення підготовки аналітичних та інших матеріалів з питань, що стосуються діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету.

1.5. Узагальнення матеріалів та ведення звітності з питань виконання делегованих повноважень виконавчими органами міської ради.

1.6. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян.

1.7. Організовує прийом громадян та роботу з розгляду звернень громадян, пропозицій, заяв і скарг, одержаних поштою та на особистому прийомі міського голови та першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, інформує керівництво міської ради та її виконавчого комітету про характер звернень громадян та стан їх виконання.

1.8. Забезпечує реєстрацію й облік звернень громадян, ведення комп'ютерної системи обліку, оперативної та підсумкової статистики звернень.

1.9. Здійснює методично - контрольні функції з питань виконання виконавчими органами  міської  ради, підприємствами, установами та організаціями міста вимог Закону України "Про звернення громадян", доручень щодо вирішення питань, порушених у зверненнях громадян.

1.10. Організаційне забезпечення доступу до публічної інформації, оприлюднення та оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

1.11. Організація та здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів органів влади вищого рівня, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень та доручень міського голови.

1.12. Забезпечення культури діловодства в апараті міської ради та її виконавчого комітету, здійснення контролю за веденням діловодства у структурних підрозділах міської ради, підприємствах комунальної власності.

1.13. Вивчення та узагальнення досвіду роботи структурних підрозділів міської ради.

1.14. Сприяння роботі дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради, формування їх переліку та плану роботи.

1.15. Організація проведення звітів виконавчого комітету перед міською радою, органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, інформування населення про роботу виконавчого комітету, прийняті ним рішення.

1.16. Забезпечення здійснення робочих контактів керівного складу апарату міської ради та її виконавчого комітету зі структурними підрозділами міської ради, органами влади вищого рівня, підприємствами, організаціями, установами, розташованими на території міської ради.

1.17. Забезпечення підготовки довідок, звітів, інформацій, інструктивно -методичних матеріалів, статистичної звітності з питань, віднесених до компетенції відділу.

1.18. Здійснення організаційно-методичного, інформаційного та консультативного забезпечення підготовки та проведення апаратних нарад, інших заходів, що проводяться керівним складом апарату міської ради та її виконавчого комітету, контролю за виконанням доручень міського голови.

1.19. Організація проведення загальноміських заходів та урочистостей за участю керівництва міської ради та її виконавчого комітету.

1.20. Організація роботи з контролю за виконанням розпорядчих документів органів влади вищого рівня, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень та доручень міського голови, облік, аналіз стану виконання та узагальнення результатів контролю за виконанням документів, підготовка відповідної інформації з цих питань.

1.21. Оформлення, облік і зберігання протягом установленого терміну протоколів засідань виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

1.22. Забезпечення ведення діловодства у виконавчому комітеті міської ради відповідно до регламенту виконавчих органів міської ради, інструкції з діловодства та здійснення контролю з цих питань у виконавчих органах міської ради, в установах та організаціях комунальної форми власності, підготовка, у разі необхідності, пропозицій щодо внесення змін та доповнень до зазначених документів.

1.23. Впровадження електронного документообігу, здійснення роботи з пошуково-контрольною електронною базою даних вхідних, вихідних та розпорядчих документів.

1.24. Організація друкування і тиражування рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень та доручень міського голови, інших документів, своєчасне доведення їх до виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян; у необхідних випадках видача копій, довідок, витягів з прийнятих рішень та розпоряджень.

  1.25. Складення номенклатури справ апарату міської ради та її виконавчого комітету, зведеної номенклатури справ виконавчого комітету міської ради.

1.26. Формування архіву міської ради та її виконавчого комітету, організація роботи по передачі документів до архівного відділу міської ради у відповідності з чинним законодавством та номенклатурою справ.

1.27. Участь у підготовці та виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи міської ради та виконавчого комітету.

1.28. Організація підготовки поздоровлень та привітань підприємствам, організаціям, громадським діячам, посадовим особам, іншим категоріям громадян.

1.29. Здійснення делегованих повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно з компетенцією.

1.30. Вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи з питань, віднесених до компетенції відділу, у виконавчих органах міської ради, внесення пропозицій щодо його розповсюдження.

1.31. Здійснення інших повноважень на виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

ІІІ. Права

Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету має право:

 1. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування документи, інформаційні матеріали та пояснення, необхідні для виконання покладених на нього завдань, користуватися інформацією, наявною у виконавчих органах міської ради.
 2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.
 3. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.
 4. Розглядати відповідно до чинного законодавства звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
 5. Перевіряти в установленому порядку стан роботи з планування, діловодства та контролю, виконавської дисципліни, виконання делегованих повноважень у структурних підрозділах, комунальних установах, організаціях та підприємствах міської ради, вимагати усунення порушень з зазначених питань.
 6. Одержувати за дорученням міського голови від керівників управлінь, відділів та служб міської ради, підприємств, установ, організацій письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконавчого комітету.
 7. Робити за дорученням міського голови запити та в установленому порядку отримувати на них відповіді і необхідну інформацію від місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій, підприємств.
 8. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 9. На начальника та працівників відділу поширюються основні права посадових осіб органів місцевого самоврядування, передбачені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами.

ІV. Взаємовідносини

 1. Під час реалізації повноважень відділ взаємодіє з постійними комісіями міської ради, управліннями, відділами, службами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міської ради, відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації, об’єднаннями громадян, громадянами.
 2. Відділ звітує про свою роботу перед міською радою та виконавчим комітетом міської ради.
 3. На час відсутності працівника відділу, його обов’язки виконує інший працівник відділу, згідно із взаємозаміною, зазначеною у посадових інструкціях чи відповідно до розпорядження міського голови.
 1. V. Структура та управління відділом
 2. Положення про організаційно – контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, його гранична чисельність затверджуються міською радою за поданням міського голови. Структура, штатний розпис, кошторис видатків на утримання відділу затверджуються міським головою за поданням керуючого справами виконавчого комітету міської ради та погодженням начальника фінансового управління міської ради.
 3. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до чинного законодавства. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються міським головою відповідно до чинного законодавства.
 4. Начальник відділу у межах своїх повноважень:

3.1. Організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій.

3.2. Розробляє та подає за погодженням з керуючим справами виконавчого комітету міської ради на затвердження міському голові посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, не охоплені посадовими інструкціями та контролює їх виконання, забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, створює умови для нормальної роботи працівників відділу.

3.3. Забезпечує підготовку проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.4. Планує роботу відділу керуючись планом роботи виконавчого комітету міської ради, контролює вчасне і якісне виконання передбачених планами роботи заходів.

3.5. Здійснює аналіз результатів роботи відділу, вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

3.6. Вносить на розгляд міському голові за погодженням з керуючим справами виконавчого комітету міської ради, пропозиції:

щодо структури, штатів та утримання відділу;

щодо заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності.

3.7. Організовує оперативний контроль за термінами виконання розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконавчого комітету. Інформує міського голову, керуючого справами виконавчого комітету про стан цієї роботи.

3.8. Здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту виконавчих органів міської ради та відповідних посадових інструкцій.

3.9. Організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву відділу, створює умови для професійного росту працівників відділу.

3.10. Створює умови для зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування».

3.11. Бере участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах при міському голові з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.12. Скликає за погодженням з керуючим справами виконавчого комітету міської ради, наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.13. У межах своїх повноважень представляє відділ у відношеннях з місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями й громадянами.

3.14. Стежить за дотриманням правил з охорони праці та протипожежної безпеки у відділі.

3.15. Виконує інші повноваження згідно з посадовою інструкцією.

3.16. На період відсутності начальника відділу (відпустка, хвороба, довготривале відрядження) розпорядженням міського голови покладаються обов’язки начальника відділу на одного з працівників відділу.

 1. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими розпорядженням міського голови.

VІ. Відповідальність

 1. Начальник та працівники відділу несуть відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством.
 2. Начальник відділу несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ завдань і функцій.
 3. Начальник та працівники відділу несуть відповідальність за:

невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;

бездіяльність або невикористання наданих їм прав;

несвоєчасне або неналежне оформлення і складання документів;

недостовірність даних у документації, яку ведуть.

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни;

порушення етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

невиконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

VІІ. Фінансове та матеріальне забезпечення

Організаційно-контрольний відділ апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету фінансується за рахунок коштів бюджету міської ради.

Відділ використовує у своїй роботі печатки та штампи відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, обліку, зберігання та використання печаток і штампів у виконавчих органах Глухівської міської ради.

VІІІ. Ліквідація та реорганізація

Ліквідація та реорганізація організаційно-контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства або за рішенням суду.

Міський голова                                                                      Надія ВАЙЛО

 

 

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області