ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Глухівської міської ради
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Фінансове управління Глухівської міської ради (далі – фінансове управління) є виконавчим органом Глухівської міської ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансове управління є підзвітним, підконтрольним міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.
У своїй діяльності фінансове управління керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
Фінансове управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.
Юридична адреса: Сумська область, місто Глухів, вулиця Шевченка, будинок № 6.
П. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
 
         Основними завданнями фінансового управління є:
 1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Глухівської міської ради (далі – міської ради);
 2. Проведення разом з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;
 3. Розроблення в установленому порядку проєкту міського бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету міської ради;
 4. Складання та виконання в установленому порядку розпису бюджету Глухівської міської територіальної громади;
 5. Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 6. Розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 7. Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади;
 8. Координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 9. Представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет міської територіальної громади, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях міської ради;
 10. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.
 11. Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах відповідної територіальної громади;
 12. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією;
 13. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 14. Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади;
 15. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міської територіальної громади, аналізує соціально-економічні показники розвитку громади та враховує їх під час складання проекту та прогнозу бюджету громади;
 16. Вносить пропозиції щодо проєкту бюджету міської територіальної громади;
 17. Бере участь у:
17.1.Підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та регіонального розвитку;
17.2. Погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради ;
17.3. Підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;
17.4. Розробленні проєктів розпоряджень міського голови;
 1. Аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проєкту бюджету громади;
 2. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 3. Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету на середньостроковий період;
 4. Проводить під час складання і розгляду прогнозу бюджету аналіз бюджетних пропозицій, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів;
 5. Приймає рішення про включення бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету територіальної громади;
 6. Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 7. Визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 8. Проводить під час складання і розгляду проєкту міського бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, відповідності доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету;
 9. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проєкту бюджету міської територіальної громади;
 10. Бере участь у підготовці звітів міського голови;
 11. Готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх міському голові;
 12. Розробляє порядок складання і виконання розпису бюджету міської територіальної громади;
 13. Складає і затверджує розпис бюджету, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету громади встановленим бюджетним призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет, складає та затверджує тимчасовий розпис бюджету громади з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;
 14. Складає та затверджує паспорти бюджетних програм, виконання яких безпосередньо забезпечує фінансове управління;
 15. Погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади;
 16. Здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків бюджету громади головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;
 17. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з бюджету міської територіальної громади;
 18. Проводить експертизи місцевих програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;
 19. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до бюджету громади, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього;
 20. Організовує виконання бюджету громади, забезпечує разом з територіальними органами Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами ради надходження доходів до бюджету міської територіальної громади та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
 21. Готує і подає міській раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету, про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів бюджету громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету;
 22. За рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти бюджету громади на вкладних (депозитних) рахунках банків;
 23. Аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання бюджету територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;
 24. Інформує міського голову про стан виконання бюджету громади за кожний звітний період і подає на розгляд міської ради річний та квартальний звіти про виконання бюджету;
 25. Розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету міської територіальної громади та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
 26. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 27. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради;
 28. Опрацьовує висновки постійних комісій міської ради;
 29. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;
 30. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
 31. Приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:
48.1. Зупинення операцій з бюджетними коштами;
48.2. Призупинення бюджетних асигнувань;
48.3. Зменшення бюджетних асигнувань;
48.4. Повернення бюджетних коштів до бюджету;
48.5. Безспірне вилучення коштів з бюджету;
 1. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління;
 2. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 3. За потреби готує документи на отримання позики в територіальному відділенні Державної казначейської служби України з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків;
 4. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
 5. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 6. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 7. Забезпечує захист персональних даних;
 8. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового управління;
 9. Здійснює інші передбачені законом повноваження.
Ш. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
         Фінансове управління безпосередньо має право:
 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;
 2. Залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового управління;
 3. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції фінансового управління.
ІV. ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
Фінансове управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами й апаратом ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
 1. V. СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
 2. Фінансове управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно вимог чинного законодавства.
 3. Фінансове управління складається з відділів:
2.1.Бюджетний відділ;
2.2. Відділ прогнозування доходів та фінансів виробничої сфери;
2.3. Відділ фінансово-господарського забезпечення та автоматизованої обробки інформації.
 1. Штатний розпис та кошторис фінансового управління затверджуються в установленому законодавством порядку.
 2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.
 3. Працівники фінансового управління, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду, звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства.
 4. Начальники структурних підрозділів у складі фінансового управління підпорядковуються начальнику фінансового управління.
 5. Начальник фінансового управління:
7.1. Здійснює керівництво діяльністю фінансового управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в фінансовому управлінні;
7.2. Подає на розгляд ради зміни до Положення про фінансове управління;
7.3. Затверджує посадові інструкції працівників фінансового управління та розподіляє обов’язки між ними;
7.4. Планує роботу фінансового управління;
7.5. Затверджує розпис доходів і видатків бюджету міської територіальної громади на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису бюджету громади встановленим бюджетним призначенням;
7.6. Вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового управління;
7.7. Звітує перед міським головою про виконання покладених на фінансове управління завдань та затверджених планів роботи;
7.8. Представляє інтереси фінансового управління у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;
7.9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
7.10. Подає на затвердження міському голові проєкти кошторису та штатного розпису фінансового управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
7.11.Розпоряджається коштами у межах кошторису фінансового управління;
7.12. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб фінансового управління;
7.13. Подає міському голові пропозиції щодо преміювання та установлення надбавок працівникам фінансового управління;
7.14.Здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
7.15.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового управління;
7.16.Забезпечує дотримання працівниками фінансового управління внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
7.17. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
 1. Накази начальника фінансового управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням міської ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом та міською радою.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування.
  VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. Начальник і працівники управління несуть відповідальність за свою діяльність згідно чинного законодавства.
  2. Начальник управління несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на управління завдань і функцій.
  3.Начальник та працівники управління несуть персональну відповідальність за:
3.1. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків:
3.2. Бездіяльність або невикористання наданих їм прав;
3.3 Несвоєчасну або неналежну підготовку документів;
3.4. Достовірність, повноту та якість інформації, що надається;
3.5. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни;
3.6.Порушення етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;
3.7. Невиконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 
VП. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
         Фінансове управління утримується за рахунок коштів бюджету Глухівської міської територіальної громади.
VШ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
Ліквідація та реорганізація фінансового управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства або за рішенням суду.
 
  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області