Службова інформація

Службова інформація може міститися лише в документах суб’єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.

         Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова»:

         1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

         2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

         Отже, якщо інформація належить до вказаного кола, вона може отримати статус «службової».

         При цьому, у частині 1 зазначеної статті вказано, що належати до службової така інформація може відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», тобто після застосування так званого «трискладового тесту». Так, обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

         1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

         2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

         3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Доступ до інформації обмежується лише за умови наявності всіх трьох вимог. При відсутності хоча б однієї з них інформація є відкритою (частина 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         Після проведення «трискладового тесту» та обґрунтування віднесення певної інформації до службової відповідно до частини 2 статті 9 цього Закону документам, що її містять, присвоюється гриф «для службового користування». Робота з такими документами здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 (із змінами). Тому віднесення до службової інформації має бути дійсно необхідним і не повинно бути автоматичним (не треба до кожної службової записки застосовувати гриф «ДСК»).

         Проте віднесення інформації до службової не означає, що вона не є публічною. Свій «публічний статус» вона зберігає, проте переходить до категорії інформації з обмеженим доступом. Таким чином, при наданні відповіді на запит на інформацію щодо документів, які містять службову інформацію, Законом передбачено повторне проведення «трискладового тесту» у кожному конкретному випадку у зв’язку з тим, що можуть бути відсутні законні підстави для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше (частина 4 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). При цьому знову повинна враховуватися сукупності вимог, визначених частиною 2 статті 6 Закону, тобто проводиться «трискладовий тест».

         Поруч з цим не може бути обмежено доступ до інформації (віднесення до службової) про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою статті 6 цього Закону, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди   інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину (частина 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (із змінами).

         Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону (частина 6 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви) (частина 2 статті 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»).

         Важливим також є те, що обмеженню підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений (частина 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         Згідно з вимогами Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 (із змінами) та відповідно до частини 3 статті 9 Закону суб’єкти владних повноважень складають переліки відомостей, що становлять службову інформацію, проте такі переліки:

         затверджуються суб’єктами, які збирають інформацію в процесі оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, або які володіють інформацією у сфері оборони;

         повинні містити категорії відомостей (у зазначених сферах), що можуть бути віднесені в конкретних ситуаціях до службової інформації, за умови виконання вимог частини 2 статті 6 Закону («трискладового тесту»);

         є відкритими, тобто оприлюднюються відповідно до статті 15 Закону та надаються на запит;

         не складаються для інформації, що міститься в документах, визначених пунктом 1 частини 1 статті 9 Закону.

         Важливо наголосити, що включення до згадуваних переліків інших видів інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної), а також інформації, що не передбачена пунктом 2 частини 1 статті 9 Закону, є безпідставним та таким, що суперечить Закону.

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області