З усіх питань, що стосуються  порушень антикорупційного законодавства, жителі міста можуть звернутися на «телефон довіри»: 2-53-02, який діє у виконкомі Глухівської міської ради в робочі дніз 8.00 до 17.00 год.


ПОЛОЖЕННЯ Про координаційну раду з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території Глухівської міської ради

 

1. Координаційна рада з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території Глухівської міської ради (далі-координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради.

2. Координаційна рада утворюється розпорядженням міського голови у складі голови, заступника голови, секретаря координаційної ради, що діють на громадських засадах. Головою координаційної ради є міський голова, заступником – керуюча справами виконавчого комітету міської ради, секретарем – головний спеціаліст відділу з правової та внутрішньої політики міської ради.

3. У своїй діяльності координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами з питань запобігання і протидії корупції, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями координаційної ради є:
4.1 Розроблення і подання міському голові пропозицій щодо пріоритетних напрямків реалізації державної антикорупційної політики, покращення взаємодії виконавчого комітету міської ради з правоохоронними органами міста, сприяння здійсненню аналітичного, консультативного, інформаційного, науково-дослідницького та організаційного забезпечення діяльності міської ради у сфері запобігання та протидії корупції.
4.2 Підготовка пропозицій щодо розроблення дієвого та ефективного механізму реалізації антикорупційного законодавства України, запобігання корумпованих зв’язків і втягнення посадових осіб органів місцевого самоврядування у протиправну діяльність тощо.
4.3 Здійснення систематичного аналізу корупційних проявів на території міста та заходів, що вживаються для їх запобігання і протидії, напрацювання пропозицій щодо створення сприятливих умов для залучення інвестицій, спрощення дозвільних та інших процедур щодо ведення малого і середнього бізнесу та ліквідації причин, що зумовлюють порушення у цій сфері.
4.4 Розгляд на засіданнях звернень фізичних, юридичних осіб та іншої інформації про причетність посадових осіб до порушення антикорупційного законодавства.
4.5 Внесення пропозицій до проектів розпоряджень, доручень міського голови з питань запобігання і протидії корупції, ініціювання розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, робочих нарадах при міському голові відповідних питань.
4.6 Виконання інших завдань щодо запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території міста, що визначаються міським головою.

5. Координаційна рада має право:
5.1 Вивчати стан додержання і виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями (незалежно від підпорядкованості та форм власності) Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції.
5.2 Отримувати від територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на неї завдань.
5.3 Залучати працівників підприємств, установ і організацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, правоохоронних і контролюючих органів, місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань громадян, науковців, експертів (за згодою) до участі в проведенні засідань координаційної ради та надання консультацій.
5.4 Вносити пропозиції щодо притягнення посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов’язків та завдань щодо запобігання корупції.

6. Основною організаційною формою діяльності координаційної ради є засідання, періодичність проведення яких визначається її головою.
Про місце і день засідання координаційної ради її члени та запрошені повідомляються не пізніше, ніж за три робочих дні.

7. Засідання координаційної ради проводить її голова (у випадку відсутності голови - заступник). Засідання координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Члени координаційної ради беруть участь у засідання особисто.

8. Рішення координаційної ради приймаються простою більшістю шляхом відкритого голосування і є обов’язковими для розгляду органами та посадовими особами, яким вони адресовані.
У разі потреби рішення координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом видання міським головою розпорядження чи доручення.

9. Підготовка матеріалів на засідання координаційної ради та контроль за виконанням прийнятих нею рішень здійснюється відділом з правової та внутрішньої політики міської ради.
10. Робота координаційної ради висвітлюється в засобах масової інформації та шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті міської ради.

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області

      

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56