Вакантні посади

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Глухівської міської ради

І. Загальні положення

         1. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб  виконавчих органів Глухівської міської ради п’ятої - шостої категорій посад (далі - конкурс), проводиться відповідно до цього Порядку крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

         2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядуванняповинен забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.

         3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням міського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

         Очолює конкурсну комісію секретар міської ради. До складу конкурсної комісії входять заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуюча справами виконавчого комітету міської ради, спеціаліст з питань кадрової роботи, спеціаліст з юридичних питань, керівники окремих управлінь і відділів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету.

         4.       Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному виконавчому органі міської ради, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

          5. У разі необхідності за згодою сторін посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на посаду радника чи консультанта міського голови без конкурсного відбору.

         ІІ. Умови проведення конкурсу

         1. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку  визначаються  міським головою,  який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

           2.  До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
           2.1. Визнані в установленому порядку недієздатними.

          2.2. Мають судимість, що є несумісною із зайняттям посад посадових осіб місцевого самоврядування.

           2.3. У разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам.

            2.4. Позбавлені права займати відповідні посади у встановленому законом порядку на визначений термін.

            2.5. В інших випадках, установлених законами.

           3. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії виконавчого комітету міської ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

         4. Конкурс проводиться поетапно:

         4.1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.

         4.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

         4.3. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

         ІІІ. Оголошення про конкурс

         1. Виконавчий комітет міської ради зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за тридцять днів до початку конкурсу та довести його до відома працівників структурних підрозділів міської ради через розпорядження міського голови.

           2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

           2.1. Найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів.    

          2.2. Назва вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається організаційно-контрольним відділом апарату міської ради та її виконавчого комітету.

          2.3. Основні вимоги до кандидатів визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування.

          2.4. Термін прийняття документів (упродовж 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

          2.5. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству України про службу в органах місцевого самоврядування.

            3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття розпорядження міського голови про призначення осіб згідно з пунктами 4,5 розділу першого цього Порядку конкурс не оголошується.

         ІV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

             1.    Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до
конкурсної комісії виконавчого комітету міської ради, в якому проводиться конкурс, такі документи:

       1.1. Заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на посаду та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

          1.2. Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.

          1.3.   Дві фотокартки розміром  4х6см.

          1.4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,присвоєння   вченого  звання, присудження наукового ступеня.

          1.5. Декларацію про майно, доходи, витрати ізобов'язання фінансового  характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

         1.6. Копію документа, який посвідчує особу.

         1.7. Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

        1.8. Довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

         2. Особи, які працюють у виконавчих органах Глухівської міської ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

       3. Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

         4. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

      5. Секретар конкурсної комісії виконавчого комітету міської ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

         6. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням.

         Якщо кандидат наполягає на участі в конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

          7. Подані документи і матеріали конкурсної комісії оформляються секретарем конкурсної комісії і зберігаються в організаційно-контрольному відділі апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету.

       

    V. Проведення іспиту та відбір кандидатів

        1.  Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Глухівської міської ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

          2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

         3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», а також чинного законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради.

         4. Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Глухівської міської ради затверджується міським головою відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

           5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

         6. Конкурсна комісія на підставі результатів розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, здійснює відбір особи для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

         7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на вакантну посаду, за їх згодою та на підставі рішення конкурсної комісії можуть бути рекомендовані міському голові для зарахування до кадрового резерву структурних підрозділів міської ради і упродовж року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

         8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

         9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.     

        10.     Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається міському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та можуть визначатися кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

         11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові не пізніше ніж через два дні після проведення конкурсного відбору. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

         12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу в день проведення конкурсу.

         13. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії упродовж місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

         14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з результатами конкурсу.

         15. Рішення міського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області

      

міський голова 
Вайло Надія Олексіївна

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56