• 3

АНОНСИ ПОДІЙ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ

 

 

Додаток

                                                                 до рішенням міської ради

                                                                             15.11.2013     649    

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради (далі - управління соціально-економічного розвитку) є її виконавчим органом, утворюється з метою реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста.
 2. Управління соціально-економічного розвитку при виконанні покладених повноважень керується Конституцією України, Законами України , Господарським, Цивільним та Земельним кодексами України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами міністерств і відомств України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями обласної та міської рад, виконавчого комітету міської ради та цим Положенням
 3. Управління соціально-економічного розвитку утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та міському голові. З питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади управління підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

 1. Головними завданнями управління є :

1.1. Реалізація державної політики спрямованої на:

1.1.1 забезпечення економічного і соціального розвитку міста;

1.1.2 розвиток економічної конкуренції та обмеження монополізму, реалізацію регуляторної політики;

1.1.3 підтримку підприємництва, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;

1.1.4 здійснення державної інвестиційної та інноваційної політики;

         1.3. Реалізація стратегічних і поточних програм економічного і соціального розвитку міста;

       1.4.Реалізація державної політики у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

         1.5.Реалізація державної та міської політики в галузі регулювання земельних відносин;

         1.6.Забезпечення реалізації повноважень Глухівської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

       1.7.Участь у розробці відповідних програм регулювання земельних відносин.

       1.8.Здійснення повноважень щодо управління майном комунальної власності.

 1. Управління соціально-економічного розвитку відповідно до покладених на нього завдань:

         2.1. Здійснює аналіз (моніторинг) стану і тенденцій економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки міста;

         2.2. Здійснює методичне керівництво та координує діяльність структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій міста з питань розроблення програм економічного і соціального розвитку міста, забезпечує взаємодію з ними під час складання місцевих, державних, регіональних галузевих програм, а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил міста .

2.3. Здійснює моніторинг та вносить пропозиції до планів і програм економічного і соціального розвитку підприємств і організацій, розташованих на території міста, які пов‘язані з обслуговуванням населення, а також тих, які можуть привести до змін економічного і демографічного стану та інших наслідків на території міста;

2.4. Бере участь , у межах своєї компетенції, у розробці проектів галузевих програм міста;

2.5. Бере участь у розгляді планів розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від їх підпорядкованості та форми власності, вносить свої пропозиції до відповідних органів управління;

2.6. Координує роботу щодо комплексного соціально-економічного і культурного розвитку міста, залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі у співпраці із зазначених питань;

2.7. Вносить пропозиції до проектів міського бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста та подає їх на розгляд міському голові;

2.8. Вживає заходів щодо забезпечення вимог антимонопольного законодавства, сприяє розвиткові конкурентного середовища, фондового ринку та ринку цінних паперів на території міста;

2.9. Здійснює моніторинг стану виробництва на промислових підприємствах та готує відповідний аналіз міському голові та обласній державній адміністрації;

2.10. Здійснює моніторинг стану проведення заходів щодо банкрутства підприємств та організацій міста у межах своєї компетенції;

2.11. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у межах своєї компетенції ;

2.12. Сприяє створенню ринкової інфраструктури на території міста, надає консультативну, інформаційну та іншу допомогу суб‘єктам господарської діяльності;

2.13. Разом з іншими виконавчими органами міської ради забезпечує організацію та участь підприємств і організацій міста у виставково-ярмаркових заходах;

2.14. Сприяє залученню інвестицій та кредитних ресурсів у економіку міста;

2.15. Готує пропозиції на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо затвердження маршрутів загального користування міста;

2.16. Є організатором конкурсу на маршрутах загального користування міста. Забезпечує комплекс заходів, пов’язаних із проведенням конкурсів на визначення перевізників на маршрутах загального користування міста;

2.17. Готує проекти договорів з переможцями конкурсів та забезпечує контроль за їх виконанням;

2.18. Формує реєстр об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;

         2.19. Є організатором проведення робіт, пов’язаних із приватизацією об’єктів комунальної власності та продажу земельних ділянок територіальної громади міста;

         2.20. Укладає угоди на розроблення технічної документації, виконання оціночних робіт, проведення аукціонів на об’єкти нерухомості та земельні ділянки;

2.21. Відповідно до делегованих міською радою повноважень здійснює розпорядження об’єктами нерухомого майна, які підлягають приватизації, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації;

2.22. Формує, вносить на розгляд міської ради та публікує в засобах масової інформації переліки об‘єктів, а також земельних ділянок, які підлягають відчуженню, у тому числі приватизації;

2.23. Розглядає заяви щодо приватизації об‘єктів права комунальної власності, а також щодо включення їх до переліків об‘єктів, які підлягають приватизації;

2.24. Здійснює передачу об‘єктів права комунальної власності у разі їх приватизації покупцям цих об’єктів;

2.25. Утворює конкурсні комісії з відбору покупців при відчуженні об‘єктів комунальної власності, у тому числі при приватизації, визначає умови конкурсів. Утворює комісії з приватизації об’єктів комунальної власності;

2.26. Забезпечує контроль за надходженням коштів до міського бюджету від приватизації об‘єктів комунальної власності та від продажу земельних ділянок;

2.27. Укладає договори купівлі-продажу об‘єктів права комунальної власності територіальної громади міста, у тому числі: об’єктів, які підлягають приватизації та продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації;

         2.28. В межах компетенції укладає договори з проведення робіт із землеустрою, землевпорядкування, землеоціночних робіт та земельних торгів, проведення аукціонів відповідно до вимог Земельного кодексу України;

         2.29. Готує та подає на розгляд виконавчого комітету матеріали, пов’язані із оформленням права власності на нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста;

2.30. Забезпечує контроль за виконанням договорів купівлі-продажу комунального майна;

2.31. Організовує роботу по уточненню списків громадян, які мають право на приватизацію житлового фонду;

2.32. Виконує функції органу приватизації щодо приватизації житлового фонду міської ради, приймає відповідні рішення, видає свідоцтва про право власності приватизованих квартир, будинків, кімнат у гуртожитках;

2.33. Готує пропозиції виконавчому комітету щодо встановлення тарифів в порядку і межах, визначених законодавством,   на оплату комунальних, транспортних і інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади міста, та погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;

2.34. Забезпечує роботу з питань передачі в оренду комунального майна. Організовує проведення конкурсів на визначення суб’єкта господарювання – претендента на право оренди комунального майна;

2.35. Здійснює розрахунки щодо встановлення розміру плати за оренду комунального майна;

2.36. Контролює виконання умов договорів оренди комунального майна, в тому числі своєчасності і повноти надходження коштів до міського бюджету за оренду;

2.37. Координує роботу головних розпорядників коштів міського бюджету з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

         2.38. Складає статистичну звітність з питань, що входять до компетенції управління та надає її державній статистиці;

         2.39. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

         2.40. Бере участь у виконанні заходів з мобілізаційної підготовки ;

         2.41.Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

         2.42. Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста;

         2.43. Сприяє у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів, залученні іноземних інвестицій для створення робочих місць;

         2.44.Управління забезпечує організацію здійснення делегованих повноважень (за належністю), визначених підпунктами 1,2,4 пункту б статті 27,підпунктами1,2,3 пункту б статті 28, підпунктів1,2,3,4,10 пункту б статті 30,підпункту 1 пункту б статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими з питань, віднесених до компетенції управління.

         2.45.Здійснює заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування.

         2.46.Розробляє рекомендації щодо вдосконалення форм і методів торгівлі, організації фірмової торгівлі, діяльності ринків на території міста.

         2.47.Спільно з відповідними державними органами здійснює контроль за дотриманням підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побуту всіх форм власності вимог законодавства в цих сферах.

         2.48.Організовує і бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів професійної майстерності фахівців торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, впровадження нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування населення, координації цієї діяльності.

2.49. Проводить роботу по укладанню угод соціально-економічного співробітництва між виконкомом та суб’єктами підприємницької діяльності, контролює їх виконання.

         2.50.Забезпечує розгляд питань регулювання земельних відносин та раціонального використання земель комунальної власності Глухівської міської ради.

       2.51.Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, підприємств, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, веде прийом громадян з питань регулювання земельних відносин, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

       2.52. Готує матеріали, надає пропозиції з питань регулювання земельних відносин на попередній розгляд постійної комісії міської ради, виконавчого комітету міської ради, розробляє відповідні проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань віднесених до компетенції управління.

     2.53.Здійснює самоврядний контроль за додержанням земельного законодавства, використанням і охороною земель комунальної власності Глухівської міської ради.

       2.54. Організовує та контролює роботу з питань підготовки та проведення земельних торгів по продажу земельних ділянок вільних від забудови та прав на них, що є комунальною власністю територіальної громади міста.

       2.55.Організовує виконання рішень Глухівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови із земельних питань, здійснює контроль за їх виконанням.

       2.56.Здійснює контроль за використанням коштів на виконання заходів, передбачених земельними програмами, які фінансуються з міського бюджету.

       2.57.Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу із земельних питань щодо договорів, угод, контрактів, стосовно яких виступає Глухівська міська рада.

       2.58.За дорученням керівництва розглядає матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

ІІІ. ПРАВА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

 1. Управління соціального та економічного розвитку міської ради має право:

         1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств установ та організацій, об‘єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

         1.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, інших державних виконавчих органів, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій;

         1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.       

ІV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ .

     1.Управління працює в тісній взаємодії з іншими структурними підрозділами міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території міста з питань, що входять до його компетенції.

     2.В межах покладених завдань та його компетенції управління узгоджує питання і здійснює організаційні, методичні і контрольні дії з відповідними підрозділами міської ради.

     3.Взаємодіє з іншими органами виконавчої влади в питаннях мобілізаційної підготовки.

     4.Порядок одержання інформації, документів, статистичних даних та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на управління завдань та обов’язків регулюється діючим законодавством.

 1. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ.
 1. Положення про управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради затверджується міською радою. Структура, штатний розпис, кошторис видатків на утримання управління затверджуються міським головою за пропозицією начальника управління та погодженням начальника фінансового управління міської ради.

2.Управління має структурні підрозділи.

2.2. Положення про структурні підрозділи, що входять до складу управління соціально-економічного розвитку міської ради розробляються та затверджуються начальником управління.

2.3.Працівники управління призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії та звільняються з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства.

2.4.Начальники структурних підрозділів у складі управління підпорядковуються начальнику управління соціально-економічного розвитку. Кваліфікаційні вимоги щодо призначення на посаду начальника структурного підрозділу затверджуються начальником управління.

2.5. Основні завдання, права і обов’язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність начальників структурних підрозділів і спеціалістів управління соціально-економічного розвитку регламентуються положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями.

 1. Управління соціально-економічного розвитку очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства. На період його відсутності (відпустка, хвороба, довготривале відрядження) міським головою призначається виконуючий обов’язки начальника управління із складу начальників відділів управління.
 2. Начальник управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради:

         4.1 здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та функцій;

         4.2 визначає ступінь відповідальності начальників відділів ( секторів) управління, які знаходяться у складі управління;

         4.3 розподіляє обов‘язки між працівниками управління, затверджує їх посадові інструкції;

         4.4 видає в межах своєї компетенції відповідні накази, розпорядження, контролює їх виконання;

         4.5 здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників управління;

         4.6 приймає рішення щодо матеріального заохочення працівників управління в межах затвердженого кошторису та матеріального і дисциплінарного стягнення за упущення в роботі;

         4.7 організовує роботу із захисту державної таємниці у відповідності з чинним законодавством;

         4.8 затверджує матеріали, пов‘язані з приватизацією об‘єктів права комунальної власності територіальної громади міста, житлового фонду та продажем земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації;

         4.9 підписує договори купівлі-продажу об’єктів комунального майна, а також купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації;

         4.10 бере участь у роботі тимчасових та постійно діючих комісій міської ради та її виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції управління;

         4.11 представляє управління соціально-економічного розвитку в підприємствах, установах, організаціях, державних органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції, без довіреності;

         4.12 розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису, виділених на утримання управління соціально-економічного розвитку;

         4.13 здійснює особистий прийом громадян, веде роботу із зверненнями громадян;

         4.14 забезпечує реалізацію вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації.   

 1. VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

1. Начальник та працівники управління несуть персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, невиконання покладених на них завдань і функцій, невикористання наданих прав, за недостовірність даних у документації, яку ведуть, порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням згідно чинного законодавства.

     2.Критеріями оцінки діяльності управління є об’єктивні показники, що характеризують якість і результативність діяльності відділу, правомочне використання наданих йому прав.

VII. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.             

 1. Управління соціально-економічного розвитку фінансується за рахунок міського бюджету, його гранична чисельність, фонд оплати праці затверджуються міською радою за пропозицією міського голови..
 2. Управління соціально-економічного розвитку є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 3. Юридична адреса: вул. Шевченка, 6, м. Глухів, Сумська обл., 41400.

VIIІ. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ.

 1. Ліквідація або реорганізація управління соціально-економічного розвитку, його структурних підрозділів здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства або за рішенням суду.

 Про внесення змін до штатних розписів (№16-ОД від 30.01.2018)

ОПИТУВАННЯ

Чи підтримуєте Ви об’єднання територіальних громад

Так - 69.6%
Ні - 30.4%

Всього голосів: 46
Голосование по этому опросу закончилось в: червня 26, 2017
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56