Вакантні посади

ПОРЯДОК проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

І. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб управління соціального захисту населення Глухівської міської ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться у відповідності до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 N 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

1.2.. Мета проведення іспиту - об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією управління соціального захисту населення Глухівської міської ради.

1.4. До іспиту допускаються кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення письмового іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України: «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу управління соціального захисту населення.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» наведений у додатку 1 до цього Порядку (далі – Перелік).

1.7. Порядок проведення письмового іспиту та перелік питань для перевірки знання чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів управління затверджується начальником управліня соціального захисту населення міської ради.. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Перелік питань може розміщуватися на сайті управління та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включаєтьсч 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України: «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», визначені в переліку (додаток 1 до Порядку),  та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних виконавчих відповідного відділу, згідно переліку, затвердженого начальником управліня.

1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу, затвердженого начальником управління.

.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Іспит може проводитись шляхом комп'ютерного тестування, з урахуванням положення про проведення конкурсу та цього Порядку.

1.14. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

ІІ. Проведення письмового іспиту

Процедура письмового іспиту складається з трьох етапів:

1) організаційна підготовка до письмового іспиту;

2) складання письмового іспиту;

3) оцінювання письмового іспиту.

2.1. Організаційна підготовка до іспиту

2.1.1. Організаційна підготовка до письмового іспиту проводиться в день проведення іспитуз усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.1.2. Секретар конкурсної комісії  інформує про тривалість та процедуру складання письмового іспиту.

2.1.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

  1. 2. Складання письмового іспиту.

2.2.1. Під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

2.2.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених цим Порядком, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

2.2.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

2.2.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

2.2.5. Іспит складається державною мовою.

2.2.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркушах із штампом управління соціального захисту населення міської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркушах проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

2.2.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

2.3. Оцінювання та підбиття підсумків письмового іспиту

2.3.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних відділів управління соціального захисту населення міської ради.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних відповідних відділів управління соціального захисту населення міської ради.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

2.3.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

2.3.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

2.3.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

2.3.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали письмовий іспит і допускаються до наступного етапу іспиту.

2.3.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали письмовий  іспит, і не допускаються до наступного етапу іспиту.

2.3.7. Кандидати ознайомлюються з результатом письмового іспиту в день його проведення.

2.3.8. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

2.3.3. Результати письмового іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії. 

ІІІ. Проведення співбесіди

3.1. При складанні письмового іспиту, у разі набрання кандидатами на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування більше 50 відсотків від максимальної суми балів з ними в день письмового іспиту проводиться співбесіда, як один із методів відбору, що визначає окремі характеристики кандидата.

За рішенням голови конкурсної комісії співбесіда може проводитись в інший день, про що кандидати повідомляються секретарем конкурсної комісії.

3.2. Співбесіда проводиться членами конкурсної комісії.

3.3. У ході співбесіди здійснюється оцінювання ділових, професійних, моральних та психофізичних якостей кандидата та з’ясовується:

- чи може кандидат працювати на цій посаді, чи має відповідну компетенцію;

- чи відповідає кандидат принципам служби в органах місцевого самоврядування (патріотизм, професіоналізм, порядність, доброчесність, політична нейтральність, лояльність, відповідальність тощо) та інше.

3.4. У ході співбесіди можуть обговорюватися питання щодо особливостей роботи кандидата на попередньому місці його роботи, дається оцінка ділових, професійних, моральних та психофізіологічних якостей.

3.5. При проведенні співбесіди члени конкурсної комісії користуються примірним переліком питань до кандидатів (додаток 1 цього Порядку).

3.6. Співбесіда проводиться з кожним кандидатом окремо.

3.7. Тривалість співбесіди триває для кожного кандидата не більше 15 хвилин.

3.8. Співбесіда проходить у зручному приміщенні, що забезпечує повний психічний і фізичний комфорт, як кандидатам так і членам комісії. Кожний кандидат отримує однакову кількість питань, але не більше 5.

3.9. Оцінювання співбесіди здійснюється за 5-бальною системою.

3.10. При проведенні співбесіди секретар конкурсної комісії обов'язково веде протокол співбесіди (питання, оцінка за відповідь і виведення середнього балу кожному кандидату, за яким прозоро видно, хто з кандидатів на співбесіді проявив більш високі професійні і моральні якості). Форма бланку протоколу додаток 5.

Оцінка кандидата повинна бути результатом дискусії членів комісії і обміну думок, обґрунтованих доказами і виписаними у вигляді протоколу. Протокол співбесіди підписують всі присутні члени комісії.

3.11. З результатами співбесіди кандидат ознайомлюється у день проведення співбесіди.

3.12. Результати співбесіди можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.    

ІV. Підведення підсумків та відбір кандидатів

4.1. Результати конкурсу визначаються членами комісії на підставі результатів окремих етапів іспиту (письмового іспиту та співбесіди) шляхом підрахунку загальної кількості балів, набраних при складанні письмового іспиту та співбесіди кандидатів на заміщення вакантних посад.

У разі однакової кількості балів, набраних конкурсантами, перевага надається конкурсанту, який повністю відповідає кваліфікаційним вимогам.

У разі однакової кількості балів і рівнозначній відповідності кваліфікаційним вимогам, вирішальним є голос голови комісії.

4.2. Конкурсна комісія на своєму засіданні здійснює відбір особи на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

Протокол засідання конкурсної комісії оформляється згідно додатку 6.

4.3. Кандидати на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування засвідчують особистим підписом ознайомлення з результатами кожного етапу іспиту (додаток 7).

4.4. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене начальникові управління соціального захисту населення міської ради упродовж трьох днів після ознайомлення конкурсантів з результатами конкурсу.

4.5. Рішення начальника управління соціального захисту нселення міської ради може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством.

 

Начальник відділу соціально-трудових відносин,

відповідальна особа за ведення кадрової оботи                     І.В.Деркач

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net