Вакантні посади

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування управління соціального захисту населення Глухівської міської ради

 Загальні положення

1.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування управління соціального захисту населення Глухівської міської ради п’ятої – шостої категорій (далі - конкурс) проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (далі – Порядок Кабінету Міністрів України) та цього Порядку, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в управлінні соціального захисту населення Глухівської міської ради  наказом начальника управління утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник начальника управління. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальник відділу з правової та внутрішньої політики міської ради, начальники відділів управління, відповідальна особа за ведення кадрової роботи.

1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в управлінні соціального захисту населення, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

  1. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається начальником управління за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

2.4.1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.

2.4.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

2.4.3. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

  1. Оголошення про конкурс

3.1. Управління соціального захисту населення міської ради публікує оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників управління.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

3.2.1. Найменування управління соціального захисту населення Глухівської міської ради із зазначенням його місцезнаходження та номери телефонів для довідок.

3.2.2. Назва вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відповідальною особою за ведення кадрової роботи управління.

3.2.3. Основні вимоги до кандидатів, які визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування.

3.2.4. Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству України про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.3. цього Порядку конкурс не оголошується.

  1. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії документи, які передбачені Порядком Кабінету Міністрів України та визначені у оголошенні про проведення конкурсу, оприлюдненого відповідно до пункту 3.1. цього Порядку:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на посаду та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулиц рік, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

4.2. Особи, які працюють в управлінні соціального захисту населення міської ради і бажають взяти у участь у конкурсі, до заяви зазначені документи не додають.

4.3. Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.4. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.5. Секретар конкурсної комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

4.6. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.7. Подані документи і матеріали конкурсної комісії оформляються секретарем конкурсної комісії і зберігаються зберігаються у відповідальної особи за ведення кадрової роботи.

  1. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування  управління,

5.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України: «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу управління соціального захисту населення.

5.4. Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень затверджується начальником управління  відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.6. Конкурсна комісія на підставі поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на здійснює відбір особи для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на вакантну посаду, заі їх згодою та на підставі рішення конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані начальнику управління для зарахування до кадрового резерву управління і упродовж року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

5.10. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні конкурсної комісії, що подається начальнику управління соціального захисту населення міської ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається начальнику управління не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

5.13. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає начальник управління на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з результатами конкурсу.

5.15. Рішення начальника управління  може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Начальник відділу соціально-трудових відносин,

відповідальна особа за ведення кадрової оботи                     І.В.Деркач

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net