Положення про центр надання адміністративних послуг

Положення

про відділ «Центр наданняадміністративнихпослуг» Глухівськоїміської ради

          І. Загальніположення

         1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Глухівської міської ради (далі – Відділ ) – виконавчий орган Глухівської міської ради.

         2. Рішення щодо утворення Відділу приймається міською   радою за пропозицією міського голови. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові. Координацію діяльності Відділу здійснює керуюча справами виконавчого комітету міської ради згідно розподілу обов’язків.

         3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями Глухівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

         4. Відділ забезпечує організацію здійснення власних та делегованих повноважень органів виконавчої влади(за належністю), визначених підпунктами 1, 7 пункту «а», підпунктом 4 пункту «б» статті 27, підпунктом 1 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         5. У приміщенні, де розміщується Відділ, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

         6. Відділ має штамп зі своїм найменуванням. Адміністратор (посадова особа, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг) має іменну печатку із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Відділу.

         ІІ. Завдання та функції

         1.Основними завданнями Відділу є:

         1.1.Виконання вимог Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про звернення громадян».

         1.2.Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

         1.3.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

         1.4.Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

         1.5. Реалізація принципів державної політики з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та забезпечення прозорості процедури видачі документів дозвільного характеру.

         1.6. Забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, визначається міською радою, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

         2.Відділ виконує функції:

         2.1.Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, а також проекти розпоряджень міського голови з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи.

         2.2.Організовуєроботу по виконанню вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а саме:

         1) надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

         2) приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

         3) видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

         4) організовує забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

         5) здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

         6) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених чинним         

         7) здійснює за рішенням міської ради прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Глухівської міської ради.

         2.3. Організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме:

         1) надає суб’єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;

         2) приймає від суб’єкта господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, реєструє та подає їх для розгляду відповідним місцевим дозвільним органам;

         3) видає суб’єкту господарювання документи дозвільного характеру;

         4) забезпечує документообіг та взаємодію місцевих дозвільних органів;

         5) організовує та інформаційно забезпечує проведення представниками місцевих дозвільних органів спільних обстежень об’єктів;

         6) контролює додержання посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

         7) формує та веде реєстр документів дозвільного характеру;

         8) інформуєкеруючу справами виконавчого комітету міської ради та уповноважені органи відповідно до закону про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою міського дозвільного органу;

         9) готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

         10) веде в мережі Інтернет веб-сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

         11) видає довідки з реєстру документів дозвільного характеру;

         12) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених чинним законодавством.

         2.4. Розглядає зверненнягромадян, об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації у межах повноважень Відділу.

         2.5. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів та угод, стороною яких виступає міська рада або її виконавчий комітет.

         2.6. Інформує про роботу Відділу  на апаратних нарадах при міському голові, на офіційному сайті міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

         2.7. За дорученням міського голови представляє інтереси Глухівської міської ради, її виконавчого комітету та міського головиу взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності в межах повноважень Відділу.

         ІІІ. Права

         1. Відділ має право:

         1.1. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Відділ завдань.

         1.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

         1.3. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради для вирішення питань, віднесених до компетенції Відділу.

         1.4. Вимагати від суб’єктів звернення подання документів у повному обсязі, передбаченому чинним законодавством та представлення достовірної інформації.

         1.5. Відмовляти в прийнятті та реєстрації неповного пакету документів.

         1.6. Вносити пропозиції міському голові, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючій справами виконавчого комітету міської, керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедури надання адміністративних послуг.

         1.7. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

         1.8.Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

         1.9.Інформувати керуючу справами виконавчого комітету міської ради та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

         1.10.Порушувати клопотання перед керуючою справами виконавчого комітету міської ради щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Відділу.

         ІV. Взаємовідносини (службові зв’язки)

         Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

         V. Структура та управління структурним підрозділом

         1.Положення про Відділ та Регламент затверджується міською радою.

         2. Штатний розпис Відділу затверджуються міським головою за пропозицією начальника відділу - адміністратора та погодженням з фінансовим управлінням міської ради.

         3.Відділ очолює начальник - адміністратор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

         4. Начальник Відділу- адміністратор відповідно до завдань, покладених на Відділ:

         4.1. Здійснює керівництво роботою Відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Відділу.

         4.2. Організовує діяльність Відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Відділу.

         4.3. Координує діяльність працівників Відділу, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків.

         4.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи Відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

         4.5. Сприяє створенню належних умов праці у Відділі, вносить пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення Відділу.

         4.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників Відділу;

         4.7. Забезпечує організацію роботи щодо звернень громадян.

         4.8.Виконує функції адміністратора, а саме :

         1) надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

         2) забезпечує прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

         3) видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

         4) здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

         5) здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

         6) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом;

         7)інформує суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагає вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

         8) посвідчує власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

         9) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Відділ.

         5.Складовою частиною Відділу є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності забезпечує державний адміністратор.

         6.Державний адміністратор призначається на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії міської ради та за погодженням із спеціально уповноваженими органами, підпорядковуються міському голові та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

         7. Посадові інструкції працівників Відділу затверджуються міським головою за погодженням із керуючою справами виконавчого комітету міської ради.

         8. У разі відсутності начальника Відділу - адміністратора його обов’язки виконує державний адміністратор чи інша особа, визначена в установленому порядку.

         9.Час прийому суб’єктів звернень у Відділі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Відділ. Відділ не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

         За рішенням міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

         VІ. Відповідальність

         1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу-адміністратор.

         2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

         3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

         VІІ. Фінансове та матеріальне забезпечення

         1.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

         2.Гранична чисельність працівників Відділу затверджуються міською радою.

         3.Кошторис доходів і видатків відділу затверджуються міським головою за поданням начальника Відділу – адміністратора та за погодженням з фінансовим управлінням міської ради.

         VІІІ. Ліквідація та реорганізація

Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Глухівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України, або за рішенням суду.

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області

      

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56