АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про Положення про порядок використання коштів міського бюджету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єк

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про Положення про порядок використання коштів міського бюджету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого й середнього підприємництва»

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

Створення нових робочих місць шляхом впровадження на місцевому рівні механізму здешевлення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів малого й середнього підприємництва для створення нових робочих місць.

Причини виникнення проблеми:

 • Відсутність фінансової підтримки малого і середнього бізнесу

Підтвердження важливості проблеми:

Серед найголовніших перешкод розвитку підприємницької ініціативи є складність доступу суб’єктів малого та середнього бізнесу до кредитних ресурсів, неможливість отримання кредиту, особливо на тривалий термін, з розміром кредитної ставки, наближеної до прийнятих у всьому світі.

Показники інсування та масштабу проблеми

Назва показника

Одиниця виміру

Значення

Джерело даних

Кількість   інвестиційних проектів

невідомо

штук

статистичні

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

-

Громадяни

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють порядок надання такої фінансової підтримки суб'єктам малого та среднього бізнесу.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Тому що Законом України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” визначено здійснення часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва. Разом з тим, порядок надання такої фінансової підтримки не встановлено.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 • Основною метою запропонованого проекту є здешевлення кредитних ресурсів, залучених суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів всіх рівней.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити існуючу ситуацію без змін. Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона   позбавляє суб’єктів малого підприємництва можливості отримати кошти на розвиток свого бізнесу, а бюджети всіх рівнів – додаткові надходження.

Альтернатива 2

Прийняття проекту регуляторного акта

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1) Створення нових робочих місць
2) Збільшення інвестицій
3) Поліпшення бізнес-клімату міста
4) Збільшення надходжень до місцевого бюджету

Сума коштів, яка буде спрямована на часткове відшкодування відсоткових ставок

Часові та матеріальні витрати на розробку бізнес-плану інвестиційного проекту, подання заявки та необхідних документів для участі у конкурсі

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1) Створення конкурентного середовища, що призводить до збільшення вибору для споживачів та до підвищення якості продукції, товарів, послуг
2) Створення нових робочих місць
3) Впровадження нововведень в інфраструктурі міста

Відсутні

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

12

93

105

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

11.4%

88.6%

100,00%

 Альтернатива 2

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

12

93

105

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

11.4%

88.6%

100,00%

 Альтернатива 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

12

93

105

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

11.4%

88.6%

100,00%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Складність доступу до фінансових ресурсів – необхідність оплати повної вартості користування кредитними ресурсами

Альтернатива 2

1) Розширення доступу до кредитних ресурсів шляхом їх здешевлення.
2) Збільшення обсягу вільних обігових коштів, які можуть бути направлені на здійснення господарської діяльності.
3) Стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу.

Часові та матеріальні витрати на розробку бізнес-плану інвестиційного проекту, подання заявки та необхідних документів для участі у конкурсі

 Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

0

Альтернатива 2

143424,00

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

В результаті прийняття даного рішення зросте кількість інвестиційних проектів, які розроблені суб’єктами малого підприємництва міста та розшириться доступ до кредитних ресурсів.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

1) Створення нових робочих місць
2) Збільшення інвестицій
3) Поліпшення бізнес-клімату міста
4) Збільшення надходжень до місцевого бюджету

Громадяни:

1) Створення конкурентного середовища, що призводить до збільшення вибору для споживачів та до підвищення якості продукції, товарів, послуг
2) Створення нових робочих місць
3) Впровадження нововведень в інфраструктурі міста

Суб'єкти господарювання:

1) Розширення доступу до кредитних ресурсів шляхом їх здешевлення.
2) Збільшення обсягу вільних обігових коштів, які можуть бути направлені на здійснення господарської діяльності.
3) Стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу.

Держава:

Сума коштів з міського бюджету, які будуть спрямована на часткове відшкодування відсоткових ставок

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Часові та матеріальні витрати на розробку бізнес-плану інвестиційного проекту, подання заявки та необхідних документів для участі у конкурсі

Сумарні витрати, грн:

143424,00

Прийняття регуляторного акта визначить механізм надання суб’єктам малого та середнього підприємництва часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів, що стимулюватиме підприємницьку ініціативу, покращить фінансову самодостатність суб’єктів малого та середнього підприємництва у процесі реалізації бізнес-проектів та дещо здешевить кредитні ресурси

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Складність доступу до фінансових ресурсів – необхідність оплати повної вартості користування кредитними ресурсами

Дана альтернатива не вирішує поставлених цілей.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку міста

1)    Недостатність коштів міського бюджету для реалізації заходів із фінансової підтримки суб’єктів підприємництва

2)    Порушення су-б’єктами господарювання мік-ро-, малого й середнього підприємництва графіка погашення основної суми кредиту та відсотків за кредитним договором, зменшення кількості робочих місць.

Альтернатива 1

Обмеженість доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до необхідних для розвитку   фінансових ресурсів

Відсутні

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв'язати проблему:

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом прийняття Порядку, що підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Глухівської міської ради в мережі Інтернет, сторінка «Регуляторна діяльність» http://hlukhiv-rada.gov.ua

Проектом рішення визначаються:

- загальні вимоги та Порядок для отримання часткового відшкодування відсотків за кредитами суб’єктам господарювання малого й середнього підприємництва;

- порядок надання, розгляду заяв та документів, поданих суб’єктами господарювання малого й середнього підприємництва на конкурс проектів зі створення нових робочих місць;

- процедура укладання угоди на отримання часткового відшкодування відсотків за кредитом із суб’єктами господарювання малого й середнього підприємництва;

- звітування головного розпорядника бюджетних коштів про часткове відшкодування відсотків за кредитами суб’єктам господарювання малого й середнього підприємництва.

При ухваленні запропонованого регуляторного акта буде надана з міського бюджету фінансова підтримка суб’єктам господарювання малого й середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування відсотків за кредитами для реалізації проектів зі створення нових робочих місць.

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Витрати на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва,

що виникають внаслідок дії регуляторного акта

з/п

Витрати малого підприємництва

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та   приладів,     сервісне   обслуговування,   навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.  

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

3*

Витрати, пов’язані з отриманням письмової згоди банківських установ (для суб’єктів господарювання, які не мають кредитного договору на дату надання заяви та документів на конкурс проектів зі створення нових робочих місць), грн.:

- вартість проїзду для отримання письмової згоди = 6,00 грн. (вартість проїзду у міському пасажирському транспорті 3,00 грн. х 2 рази (в обидва кінця));

- витрати матеріальних ресурсів для надання копії документів щодо фінансово-господарської діяльності = 2 грн. (4 арк. х 0,5 грн.);

- витрати часу на отримання письмової згоди –             0,25 год. (19,34 грн. х 0,25 год.) = 4,84 грн.;

- разом витрати 6,00грн.+2,00грн.+4,84грн.=12,84 грн.

12,84

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня.

Процедура проводиться один раз при отриманні письмової згоди

4

Витрати, пов’язані з поданням заяви та документів на конкурс проектів зі створення нових робочих місць:

- вартість проїзду для подачі заяви та документів =              6,00 грн. (вартість проїзду в міському пасажирсь-кому транспорті 6,00 грн. х 2 рази (в обидва кінця);

- витрати матеріальних ресурсів для надання копії документів = 2 грн. (4 арк. х 0,5 грн.);

- витрати часу на подання заяви – 0,08 год. (19,34 грн. х 0,08 год.) =1,54 грн.;

- разом витрати 6,00грн.+2,00 грн.+1,54 грн.=9,54 грн.

9,54

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня. Документи подаються один раз

5

Витрати, пов’язані з отриманням витягу з протоколу засідання комісії з відбору проектів зі створення нових робочих місць, грн.:

- вартість проїзду для подачі заяви = 6,00 грн. (вартість проїзду у міському пасажирському транс-порті 3,00 грн. х 2 рази (в обидва кінця);

- витрати часу на отримання витягу з протоколу - 0,08 год. (19,34 грн. х 0,08 год.) = 1,54 грн.;

- разом витрати 6,00 грн.+1,54 грн. = 7,54 грн.

7,54

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня. Документи видаються один раз за результатами конкурсу

6

Витрати, пов’язані з оформленням кредитного договору з банківськими установами, угоди на отримання часткового відшкодування відсотків за кредитами суб’єктами господарювання, грн.:

- вартість проїзду для оформлення кредитного договору = 15,00 грн. (5 раз х 3,00 грн. = 15,00 грн.);

- витрати часу для отримання кредитного договору, підписання угоди на отримання часткового відшкодування відсотків за кредитом – 0,25 год. (19,34 грн. х 0,25 год.) = 4, 83 грн.;

- разом витрати 15,00 грн.+4,83 грн. =19,83 грн.

19,83

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня. Документи оформлюються, видаються переможцю конкурсу один раз на рік

7

Витрати, пов’язані з виконанням повноважень головного розпорядника бюджетних коштів щодо результативності проекту зі створення нових робочих місць, грн.:

- вартість проїзду для подачі звітності = 6,00 грн. вартість проїзду в міському пасажирському транспорті 3,00 грн. х 2 рази =6,00 грн. (в обидва кінця);

- вартість часу для надання звітності – 0,17 год. (19,34 грн. х 0,17 год.) = 3,28 грн.;

- разом витрати 6,00 грн.+3,28 грн.=9,28 грн. х 3 місяця =27,84 грн. (ураховуючи час набуття чинності рішенням, на проведення конкурсу, оформлення угоди про часткове відшкодування відсотків за кредитам)

27,84

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня. Документи надаються на період часткового відшкодування відсотків за кредитом з міського бюджету

8

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

9

РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8) грн.

77,59

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня

10

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

105

Беруть участь один раз

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

8146,95

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня

**

Альтернативний розрахунок:

 

 

12

Витрати для одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, який до участі в конкурсі проектів зі створення нових робочих місць оформив кредитний   договір   з     банківською   установою та   не потребує оформлення письмової згоди, кредитного договору (зменшуються витрати:

- на суму вартості проїзду для оформлення кредитного договору=6,00 грн.(2разих3,00 грн.=6 грн.);

- часу для укладання кредитного договору 0,17 год.

(19,34 грн. х 0,17 год.) = 3,28 грн.;

- разом складають 6,00 грн. + 3,28 грн. =9,28 грн.);

- сумарні витрати (рядок 9–рядок3–9,28грн.)= 55,53 грн.

55,53

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня

13

Кількість суб’єктів господарювання середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

105

Беруть участь один раз

14

Сумарні витрати суб’єктів господарювання середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 12 х рядок 13), грн.

5830,65

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня

* Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у 2017 році мінімальна заробітна плата з 01.01.2017 становить 3200,00 грн., у погодинному розмірі – 19,34 грн.

** Витрати на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва можуть бути зменшені, якщо до участі в конкурсі проектів зі створення нових робочих місць оформлено кредитний договір. У такому разі, для прийняття в ньому участі письмова згода банківської установи на кредитування не надається.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/ зборів)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

Вид витрат

Витрати на оплату проїзду, грн.

Витрати на копії документів щодо фінансово-господарської діяльності, грн.

Вартість часу на отримання письмової згоди, грн

Разом за рік

Витрати за
п’ять років, грн.

Витрати, пов’язані з отриманням    письмової   згоди

банківських установ (для суб’єктів господарювання, які не мають кредитного договору на дату надання заяви та документів на конкурс проектів зі створення нових робочих місць), грн.:

- вартість проїзду для отримання письмової згоди = 6,00 грн. (вартість проїзду у міському пасажирському транспорті 3,00 грн. х 2 рази (в обидва кінця);

- витрати матеріальних ресурсів для надання копії документів щодо фінансово-господарської діяльності =     2 грн. (4 арк. х 0,5 грн.);

- витрати часу на отримання письмової згоди – 0,25 год. (19,34 грн. х 0,25 год.) =   4,83 грн.

6,00

2,00

4,83

12,83

Потреба в

розрахун-ку на 5 років відсутня. Докумен-ти подаються один раз

 

Вид витрат

Витрати на оплату проїзду, грн.

Витрати на виготовлен-ня копії документів, грн.

Вартість часу на подання заяви,

грн.

Разом за рік

Витрати за
п’ять років,

грн.

Витрати, пов’язані з поданням заяви та документів на кон-курс проектів зі створення нових робочих місць, грн.:

- вартість проїзду для подачі заяви та документів =              6,00 грн. (вартість проїзду в міському пасажирському транспорті 3,00 грн. х 2 рази (в обидва кінця);

- витрати матеріальних ресурсів для надання копії документів = 2 грн. (4 арк. х 0,5 грн.);

- витрати часу на подання заяви – 0,08 год. (19,34 грн. х 0,08 год.) =1,54 грн.

6,00

2,00

1,54

9,54

Потреба в розрахун-ку на 5 років відсутня. Докумен ти подають-ся один раз

 

Вид витрат

Витрати на оплату проїзду, грн.

Вартість часу на отримання протоколу, грн.

Разом за рік, грн.

Витрати за
п’ять років, грн.

Витрати, пов’язані з отри-манням витягу з протоколу засідання комісії з відбору проектів зі створення нових робочих місць, грн.:

- вартість проїзду для подачі заяви = 6,00 грн. (вартість проїзду у міському пасажирському транспорті 3,00 грн. х 2 рази (в обидва кінця);

- витрати часу на отримання витягу з протоколу - 0,08 год. (19,34 грн. х 0,08 год.) =       1,54 грн.;

- разом витрати 6,00 грн. + 1,54 грн. = 7,54 грн.

6,00

1,54

7,54

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня. Документи видаються один раз за результатами конкурсу

 

Вид витрат

Витрати на оплату проїзду, грн.

Витрати на виготов-лення копії докумен-тів, грн.

Вартість часу на отримання кредитного договору, грн.

Разом за рік

Витрати за
п’ять років, грн.

Витрати, пов’язані з офор-мленням кредитного дого-вору з банківськими устано-вами, угоди на отримання часткового відшкодування відсотків за кредитами суб’єктами господарювання, грн.:

- вартість проїзду для оформлення кредитного договору = 15,00 грн. (5 раз х 3,00 грн. = 15,00 грн.);

- витрати часу для отрима- ння кредитного договору, підписання угоди на отри-мання часткового відшко-дування відсотків за креди-том – 0,25 год. (19,34 грн. х 0,25 год.) = 4, 83 грн.

15,00

0,00

4,83

19,83

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня. Документи оформлюють-ся, видаються переможцю конкурсу один раз на рік

 

Вид витрат

Витрати на оплату проїзду, грн.

Вартість часу на подання звітності, грн.

Разом за квар-тал, грн.

Разом за рік, грн.

Витрати за
п’ять років, грн.

Витрати, пов’язані з вико-нанням повноважень голов-ного розпорядника бюджет-них коштів щодо резуль-тативності проекту зі ство- рення нових робочих місць, грн.:

- вартість проїзду для подачі звітності = 6,00 грн. вартість проїзду в міському пасажирському транспорті 3,00 грн. х 2 рази =6,00 грн. (в обидва кінця);

- вартість часу для надання звітності – 0,17 год.     (19,34 грн. х 0,17 год.) =   3,28 грн.;

- разом витрати 6,00 грн. + 3,28 грн. = 9,28 грн. х 3 місяця = 27,84 грн. (ураховуючи час набуття чинності рішенням, на проведення конкурсу, оформлення угоди про часткове відшкодування від-сотків за кредитами.)

6,00

3,28

9,28

27,84

Потреба в розрахунку на 5 років відсутня. Документи надаються на період часткового відшкодува-

ння відсотків за кредитом з міського бюджету

 

Вид витрат

Витрати на оплату проїзду, грн.

Вартість часу на подання документів, грн.

Разом за рік, грн.

Витрати за
п’ять років, грн.

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

* Витрати банківських установ не враховані при розрахунку витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта, а саме: надання письмової згоди суб’єктам господарювання малого й середнього підприємництва для отримання кредиту, зведеного реєстру суб’єктів господарювання, визнаних переможцями конкурсу, які уклали кредитні договори, оскільки банківські установи зацікавлені в наданні кредитів для розвитку бізнесу з метою реалізації проектів зі створення робочих місць, отриманні доходів у вигляді нарахування відсотків за кредитами.

VII. ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та детального переліку процедур, виконання яких необхідне для здійснення регулювання.

з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі («круглі столи», наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити /до підприємців, експертів, науковців тощо)

Чисельність учасників консультацій

Основні результати консультацій (опис)

1

Засідання тимчасової робочої групи з питань відшкодування відсотків за кредитами суб’єктам господарювання малого й середнього бізнесу

12

Доцільність ухвалення рішення про затвердження Положення та пропозиції до нього, розрахунків відповідних витрат суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування на запровадження регулювання

2

Засідання ради підприємців при виконавчому комітеті Глухівської міської ради

8

3

Консультації з представниками банківських установ, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів

4

4

Нарада з суб’єктами господарювання малого й середнього бізнесу міста

48

УСЬОГО ОСІБ

72

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

Чисельність суб’єктів малого підприємництва – 12 та мікропідприємництва – 93, на яких поширюється регулювання.

Оскільки міський бюджет має обмежені фінансові можливості, проводиться розрахунок очікуваних результатів відносно 105 суб’єктів господарювання мікро-, малого підприємництва, які створять від 1 до 6 робочих місць, отримають з міського бюджету у 2018 році кошти в сумі     до 100 тис. грн. на часткове відшкодування за кредитами для реалізації проектів зі створення нових робочих місць за умови. Чисельність зазначених суб’єктів господарювання може змінюватися в залежності від кількості створених ними нових робочих місць.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва включає витрати, пов’язані з участю в конкурсі проектів зі створення нових робочих місць, укладанням угоди на отримання часткового відшкодування відсотків за кредитом, з виконанням повноважень головного розпорядника бюджетних коштів щодо результативності проекту зі створення нових робочих місць.

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, що виникають унаслідок дії регуляторного акта

з/п

Витрати

За перший рік

Періодичні

(за наступ-

ний рік)

За п’ять

років

1*

Витрати, пов’язані з отриманням письмової згоди банківських установ (для суб’єктів господарювання, які на дату надання заяви та документів на конкурс не мають кредитного договору), грн.:

- вартість проїзду для отримання письмової згоди = 6,00 грн. (вартість проїзду у міському пасажирському транспорті 3,00 грн. х 2 рази (в обидва кінця);

- витрати матеріальних ресурсів для надання копії документів щодо фінансово-господарської діяльності = 2,00 грн. (4 арк. х 0,50 грн.);

- витрати часу на отримання письмової згоди – 0,25 годин (19,34 грн. х 0,25 годин) = 4,83 грн.;

- разом витрати 6,00 грн. + 2,00 грн. + 4,83 грн. = 12,83 грн.

12,83

Потреба в розрахунку відсутня.

Процедура проводиться один раз при отриманні письмової згоди

Потреба в розрахунку відсутня.

Процедура проводиться один раз при отриманні письмової згоди

2

Витрати, пов’язані з поданням заяви та документів на конкурс проектів зі створення нових робочих місць, грн.:

- вартість проїзду для подачі заяви та документів = 6,00 грн. (вартість проїзду в     міському пасажирському транспорті                   3,00 грн. х 2 рази (в обидва кінця);

- витрати матеріальних ресурсів для надання копії документів (4 арк. х 0,50 грн.) = 2,00 грн.;

- витрати часу подання заяви – 0,08 год. (19,34 грн. х 0,08 год.) = 1,54 грн.;

- разом витрати 6,00 грн. + 2,00 грн. + 1,54 грн. = 9,54 грн.

9,54

Потреба в розрахунку відсутня. Документи подаються один раз

Потреба в розрахунку відсутня. Документи подаються один раз

3

Витрати, пов’язані з отриманням витягу з протоколу засідання комісії з відбору проектів зі створення нових робочих місць, грн.:

- вартість проїзду для подачі заяви =                6,00 грн. (вартість проїзду у міському паса-жирському транспорті 3,00 грн. х 2 рази (в обидва кінця);

- витрати часу з отримання витягу з протоколу = 0,08 год. (19,34 грн.   х 0,08 год.) = 1,54 грн.;

- разом витрати 6,00 грн. + 1,54 грн. =

7,54 грн.

7,54

Потреба в розрахунку відсутня. Документи видаються один раз за результатами конкурсу

Потреба в розрахунку відсутня. Документи видаються один раз за результатами конкурсу

4

Витрати, пов’язані з оформленням кредитного договору з банківськими установами, угоди на отримання часткового відшкодування  відсотків  за кредитами   суб’єктами господарювання, грн.:

- вартість проїзду для оформлення кредитного договору = 15,00 грн. (5 раз х3,00 грн. = 15,00 грн.);

- витрати часу для отримання кредитного договору, підписання угоди на отримання часткового відшкодування відсотків за кредитом – 0,25 год. (19,34 грн. х 0,25 год.) = 4,83 грн.;

- разом витрати 15,00 грн. + 4,83 грн.= 19,83 грн.

19,83

Потреба в розрахунку відсутня. Документи оформлюють-ся, видаються переможцю конкурсу один раз на рік

Потреба в розрахунку відсутня. Документи оформлюються, видаються переможцю конкурсу один раз на рік

5

Витрати, пов’язані з виконанням повноважень головного розпорядника бюджетних коштів щодо результативності проекту         зі створення нових робочих місць, грн.:

- вартість проїзду для подачі звітності = 6,00 грн. (вартість проїзду в міському транспорті 3,00 грн. х 2 рази = 6,00 грн. (в обидва кінця);

- вартість часу для надання звітності –   0,17 год. (19,34 грн. х 0,17 год.) = 3,28 грн.;

- разом витрати 6,00 грн. + 3,28 грн. =9,28 грн. х 3 місяці = 27,84 грн. (ураховуючи час набуття чинності рішенням, на проведення конкурсу, оформлення угоди про часткове відшкодування відсотків за кредитами для розрахунку витрат до кінця року /взято 3 місяці)

27,84

Потреба в розрахунку відсутня. Документи надаються на період часткового відшкодування відсотків за кредитом з міського бюджету

Потреба в розрахунку відсутня. Документи надаються на період часткового відшкодування відсотків за кредитом з міського бюджету

6

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

7

РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6) грн.

77,58

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

8

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких поширюється регулювання, одиниць

105

х

х

9

Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання), (рядок 7 х рядок 8), грн.

8145,90

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

**

Альтернативний варіант

 

 

 

10

Витрати для 1 суб’єкта господарювання малого підприємництва, який до участі в конкурсі проектів зі створення нових робочих місць оформив кредитний договір   з банківською установою та не потребує укладення письмової згоди банківської установи та кредитного договору (зменшуються витрати:

- на суму вартості проїзду для оформлення кредитного договору = 6,00 грн. (2 рази х               3,00 грн. = 6 грн.;

- часу для укладання кредитного договору 0,17 год. (19,34 грн. х 0,17 год.) = 3,28 грн.;

- разом складають 6,00 грн. + 3,28 грн. = 9,28 грн.);

- сумарні витрати (рядок 7 – рядок 1 –         9,28 грн.) = 55,47 грн.

55,47

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання), (рядок 8 х рядок 10), грн.

5824,35

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

* Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у 2017 році мінімальна заробітна плата з 01.01.2017 становить 3200,00 грн., у погодинному розмірі – 19,34 грн.

** Витрати на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва можуть бути зменшені, якщо до участі в конкурсі проектів зі створення нових робочих місць оформлено кредитний договір. У такому разі, для прийняття в ньому участі письмова згода банківської установи на кредитування не надається.

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запровадження регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) не передбачається запровадження компенсаторного механізму, оскільки суб’єктам господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва передбачається надання фінансової підтримки шляхом відшкодування відсотків за кредитами для реалізації проектів зі створення нових робочих місць.

VIIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується певним проміжком часу. Його реалізація буде здійснюватися в разі передбачення в міському бюджеті на відповідний рік коштів на часткове відшкодування відсотків за кредитами суб’єктам господарювання малого й середнього бізнесу.

ІX. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники результативності дії регуляторного акта будуть обчислені при проведенні відстежень його результативності.

При відстеженні результативності дії регуляторного акта будуть використані такі показники:

№ з/п

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

1

Орієнтовна чисельність суб'єктів господарювання   малого й середнього підприємництва, яким за рахунок коштів міського бюджету буде здійснено часткове відшкодування відсотків за кредитами для реалізації проектів зі створення нових робочих місць (на 2018 рік передбачено 60,00 тис. грн.), осіб:

- 12 осіб (при створенні 1 робочого місця х                  4,75 тис. грн.);

- 6 осіб (при створенні 2 робочих місць х               9,50 тис. грн.);

- 4 особи (при створенні 3 робочих місць х              14,25 тис. грн.);

- 3 особи (при створенні 4 робочих місць х                          19,00 тис. грн.);

- 2 особи (при створенні 5 робочих місць х                      23,75 тис. грн.);

- 2 особи (при створенні 6 робочих місць х                          28,50 тис. грн.)

12

6

4

3

2

2

За умови виділення коштів у міському бюджеті на відповідні роки

60

30

20

15

10

10

 

2

Кількість створених робочих місць, одиниць

12

60

(за умови виділення коштів у міському бюджеті на відповідні роки)

3

Розмір надходжень до міського бюджету від сплати суб’єктами господарювання податків до бюджету, грн.

(з розрахунку мінімальної заробітної плати 3 200,00 грн. сплата до бюджету 1 328,00 грн. (ЄСВ 22% = 704,00 грн., податку на доходи з фізичних осіб – 18% = 576,00 грн., військовий збір – 1,5% = 48,00 грн.);

- 12 робочих місць х 1 328 грн. х 9 місяців =                  143424,00 грн. – перший рік

(ураховуючи час набуття чинності рішенням, на проведення конкурсу, оформлення угоди про часткове відшкодування відсотків за кредитами, орієнтовано створення робочих місць з квітня 2018 року. До кінця року наведено вищезазначений розрахунок на 9 місяців;

- 12 робочих місць х 1 328 грн. х 57 місяців =       15 744 768,00 грн. – за п’ять років

(9 місяців 2017 року та наступних 48 місяців = 57 місяців. Вищезазначений розрахунок наведено на п’ять років)

143424,00

908352,00

4

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з регулюванням

Високий

Високий

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено напередодні набрання чинності регуляторного акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта.

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Повторне відстеження проводитиметься через рік з дня набрання чинності актом.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Начальник управління соціально-

економічного розвитку міської ради                                   Л.О.Сухоручкіна

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net