Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Глухівської міської ради

1. Громадська рада при виконавчому комітеті Глухівської міської ради є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську   раду при виконавчому комітеті Глухівської міської ради.

3. Положення про громадську раду розробляється громадською радою  та  затверджується виконавчим комітетом Глухівської міської ради (далі -орган).

4. Положення  про  громадську  раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті  органу   протягом   трьох   робочих   днів  з  моменту затвердження. Розроблення  та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється   у  тому  ж  порядку,  що  і  розроблення  та затвердження  Положення  про  громадську  раду.

5. Основними завданнями громадської ради є:

1)сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на участь  в управлінні державними справами;

2)здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органу;

3)сприяння   врахуванню   органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

6. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує  та  подає  органу пропозиції до орієнтовного плану проведення  консультацій  з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує   та   подає   органу  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;

3)подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо   підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4)проводить   відповідно   до   законодавства   громадську експертизу  діяльності   органу   та   громадську  антикорупційну експертизу нормативно-правових      актів     та     проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;

5)здійснює   громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка   знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6)інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

7)збирає,   узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8)організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9)готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

7. Громадська рада має право:

1)утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2)залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3)організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4)отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5)отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з питань,  що  потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

8. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної   структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів,   філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника,який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів  громадянського суспільства, які є народними депутатами України,  депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

9. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих  зборах   та   кандидатури  яких  внесені  інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами  та  не  може  становити  більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж поодному   представнику   від   кожного   інституту   громадянськогосуспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

10. Для формування складу громадської ради орган не пізніше ніж   за   60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо   при   органі   вже   утворена  громадська  рада  і  її повноваження не  були  припинені достроково, то ініціативна група утворюється  органом  не  пізніше  ніж  за  60 календарних днів до закінчення її повноважень.У  такому  разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До  складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської   ради   (якщо   її  повноваження  не  були  припинені достроково), представники  інститутів громадянського суспільства, які  не  представлені  у  складі громадської  ради,  представники органу, при якому утворюється громадська  рада.

Персональний склад ініціативної групи орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.
Не   пізніше   ніж  за  45  календарних  днів  до  проведення установчих  зборів  орган  в  обов’язковому  порядку оприлюднює на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою та погоджене з ним повідомлення про  дату,  час,  місце,  порядок  проведення  установчих  зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

11. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.До заяви додаються:

1)рішення, прийняте  у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі в  установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2)біографічна довідка делегованого представника інститутугромадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянськогосуспільства, контактної інформації;

3)копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств таорганізацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

4)інформація про отримання інститутом громадянського суспільства якволодільцем бази  персональних даних його членів згоди  делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

5)інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

6)відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної поштиінституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за30календарних днів до їх проведення.

У   разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням про громадську раду вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутамигромадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням  про громадську раду вимогам ініціативна група складає за сімкалендарних днів до проведення установчих зборів список кандидатівдо складу громадської ради, які братимуть участь в установчихзборах, та  список представників інститутівгромадянського суспільства,  яким  відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

12. Підставами  для відмови представнику інституту громадянськогосуспільства в участі в установчих зборах є:

1)невідповідність документів, поданих інститутом громадянськогосуспільства, вимогам цього Положення про громадську раду;

2)не усунення      інститутом     громадянського     суспільства невідповідності   поданих  документів  вимогам,  встановленим  цимПоложенням про громадську раду, у строк, визначений пунктом 11;

3) невідповідність   інституту  громадянського  суспільства  абоделегованого  ним  представника  вимогам,  встановленим  пунктом 8цього Положенням про громадську раду;

4) недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах,поданих для участі в установчих зборах;

5) відмова інституту громадянського суспільства від участі вустановчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційноголиста;

6) перебування   інституту   громадянського   суспільства,  якийделегував  свого  представника  для  участі в установчих зборах, упроцесі припинення.

Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимутьучасть  в  установчих  зборах,  та список представників інститутівгромадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчихзборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,  інформація  прорезультати  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства заостанній  рік, біографічні довідки делегованих ними представників,а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та місце проведенняустановчих  зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізнішеніж  за  три  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  наофіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

13. Під   час   проведення   установчих   зборів, які відкриваєуповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатівдо нового складу громадської ради обирається лічильна комісія,голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови абоіншого уповноваженого члена попереднього складу громадської радипро   її діяльність, якщо така рада була утворена, а такожобирається новий склад громадської ради.

Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  якийскладається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведенняустановчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчихзборів і подається органові.

Орган   оприлюднює   протокол установчих зборів на своємуофіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьохробочих днів з моменту його надходження.

14. Орган на підставі протоколу установчих зборів затверджуєсклад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційномувеб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днівз моменту затвердження.

15. Членство  в  громадській  раді  припиняється  на підставірішення громадської ради у разі:

1) систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   їїзасіданнях  без  поважних  причин  (більше  ніж  два рази підряд);

2) надходження   повідомлення   від   інституту   громадянськогосуспільства  за  підписом керівника, якщо інше не передбачено йогоустановчими документами,  про  відкликання  свого представника таприпинення його членства в громадській раді;

3) скасування державної  реєстрації   інституту   громадянськогосуспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

4) неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботігромадської  ради  за  станом  здоров'я,  визнання його у судовомупорядку  недієздатним  або  обмежено  дієздатним;

5) подання членом громадської ради відповідної заяви;

6) обрання  члена  громадської  ради народним депутатом України,депутатом  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих радабо  призначення  на посаду в органі державної влади, органі владиАвтономної   Республіки  Крим,  органі  місцевого  самоврядування;

7) набрання  законної  сили  обвинувальним  вироком  щодо  членагромадської ради;

8) смерті  члена  громадської ради.

У  разі  припинення  будь-якою  особою членства у громадськійраді  її  місце  займає наступний за черговістю кандидат до складугромадської  ради,  який  набрав  найбільшу  кількість  голосів зарезультатами  проведення рейтингового  голосування  на установчихзборах.  Рішення  про  це  приймається  на  найближчому  засіданнігромадської ради.

Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  рішенняморгану  на  підставі  протоколу  засідання громадської ради. Органоприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайтіта в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моментузатвердження. 

Якщо  не  менш  як  за  один  рік  до  закінчення повноваженьгромадської  ради  черговість для набуття в ній членства вичерпаната  чисельність  членів  громадської ради становить менше половинивід  її загального складу, визначеного на установчих зборах, органвживає  заходів для доукомплектування  складу громадської ради впорядку,  встановленому  цим  Положенням  про громадську раду  для  формування складу  громадської  ради.

16. Дострокове  припинення  діяльності  громадської  радиздійснюється у разі:

1) коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двохкварталів;

2) невиконання   громадською   радою   без   об’єктивних  причинбільшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

3) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

4) реорганізації або ліквідації органу.

Рішення    про   припинення   діяльності   громадської   радиоформляється відповідним актом органу.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав,передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, органутворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 10цього Положення про громадську раду ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

17. Громадську  раду  очолює голова, який обирається з числачленів   ради   на   її   першому  засіданні  шляхом  рейтинговогоголосування.

Одна  і  та  сама  особа не може очолювати одночасно більш якодну  громадську раду, утворену відповідно до вимог типового Положення  про громадську раду.

Голова  громадської  ради  має  заступників, які обираються зчисла членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішеннямгромадської  ради у разі подання ним відповідної заяви, припиненняйого членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадськоюрадою,  а також у випадках, передбачених Положенням про громадськураду.

У  разі  припинення  повноважень  голови  громадської ради дообрання  нового  голови його обов’язки виконує визначений рішеннямгромадської  ради  заступник голови громадської ради, якщо інше непередбачено її рішенням.

18. Голова громадської ради:

1) організовує діяльність громадської ради;

2) організовує  підготовку і проведення її засідань, головує підчас  їх  проведення;

3) підписує документи від імені громадської ради;

4) представляє громадську раду   у   відносинах   з   КабінетомМіністрів України, центральними і місцевими органами виконавчоївлади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування,засобами масової інформації;

5) може брати участь у засіданнях колегії органу.

19.За заявою громадської ради керівник органу може покластиздійснення  функцій  секретаря  громадської  ради  на представникаоргану.

20. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  щопроводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал.Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  заініціативою  голови  громадської ради, керівника органу або однієїтретини  загального  складу її членів.

Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у томучислі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена непізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються наофіційному  веб-сайті  органу. 

Засідання громадської  ради  є  правомочним,  якщо  на  ньомуприсутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У  засіданнях  громадської  ради  може  брати участь з правомдорадчого   голосу  керівник  органу,  його  заступник  або  іншийуповноважений  представник  органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можутьбрати участь інші особи.

21. Рішення    громадської    ради    приймається   більшістю голосів  її  членів, від чисельного складу ради.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  єобов'язковими для розгляду органом.

Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозиційгромадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  йогоприйняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членівгромадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  наофіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб.Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   проврахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

22. На  засіданні  громадської  ради,  яке  проводиться заучастю   представників   органу   в   I   кварталі  кожного  року,обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік тасхвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  йоговиконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в іншийприйнятний спосіб.

23. Установчі документи, склад громадської ради, протоколизасідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, атакож   інші   відомості   про   діяльність   громадської ради вобов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органув рубриці "Громадська рада".

24. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням,засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення їїзасідань здійснює орган.

25. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Керуюча справами виконавчого комітету міської ради                                                            О.О.Гаврильченко

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області